Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Pirms 100 gadiem mūsu pilsētā

Vai tiešām Jelgavas pilsoņus ar Lielupes ūdeni dzirdīs? Lapu pa lapai šķirstot veco presi, urbjoties cauri vecās drukas kruzuļiem, izlobām pa ziņai, kas vēstīja par Jelgavu 1921. gada decembrī. Aina visai līdzīga ar mūsdienām. Problēmas izglītībā, valdības rīkojumi, torgi par valsts pasūtījumiem, jubilejas, biedrību dibināšanas, pabalsti, nodokļi, jauni preses izdevumi. Un nopietnas un amizantas ziņas par degvīna trūkumu Jelgavā un īstenu patriotu neatlaidību.

Jel steidzaties, pilsoņi, palīgā!

Mūs mīļā Jelgava briesmās:

Aiz grādētā šķidruma trūkuma

Tā drīz vien var iedegties briesmās. Tautas Balss, Nr.13 (30.12.1921)

 

“Latvijas Vēstnesis” 1921. gada decembrī par Jelgavu ziņo.

 

Allaž aktuālais skolu jautājums. Latviešu jaunatnes savienības Jelgavas organizācija parūpējusies, lai tiktu atvērta vidusskola pieaugušajiem, kurā darbojas gandrīz visi vietējo vidusskolu pedagogi, mācības notiek vakaros valsts reālģimnāzijas telpās.

 

Pie Latvijas augstskolas nodibinājusies jauna latviešu studentu savienība zem nosaukuma “Jelgavas studentu savienība”, kurā par biedriem iesājušies vienīgi Zemgales dēli. Sestdienā, 10. decembrī Jelgavas valsts reālģimnāzijas zālē notiek minētās savienības atklāšanas svētki ar koncertu. Latvijas Vēstnesis, Nr.277 (06.12.1921)

 

Izglītības ministra vizīte Jelgavā. Pagājušās nedēļas beigās Jelgavā ieradās Izglītības ministrs A. Dauge, kurš apmeklēja jaundibināto Jelgavas konservatoriju un Jelgavas Latviešu teātri, kā arī piedalījās augstākminētās savienības atklāšanas koncertā. Latvijas Vēstnesis, Nr.283 (13.12.1921)

 

Izrādās, ka 1921. gada decembrī Jelgavā ar plašu vērienu svinēta Jāņa Jaunsudrabiņa 25 gadu darba jubileja. Latvijas Vēstnesis, Nr.292 (23.12.1921)

 

Kultūras fonda padome, starp citu, piesprieda pabalstu Jelgavas teātrim — 50.000 rbļ. un Jelgavas konservatorijai — 50.000 rbļ. Kopdarbība, Nr.49 (10.12.1921)  

 

“Valdības Vēstnesī” raibas ziņas par konkursiem, nodomiem un rīkojumiem.

 

Pēc lekšlietu ministra A. Kvieša rīkojuma tiesības tirgoties ar eglītēm Jelgavā piešķirtas vienīgi kara invalīdu savienībai un tās pilnvarotām personām. Valdības Vēstnesis, Nr.275 (05.12.1921)

 

Apriņķa ceļa inženieris Jelgavā izdos mazākprasītājam tilta remonta darbus par Misas upes pieteku, 13 verstē uz Jelgavas Rīgas šosejas.

 

Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz 3. janvārim 1922. g., pulksten 12 dienā, slēgtas aploksnēs ar uzrakstu “Uz konkurenci 3. janvārī" apriņķa ceļu inženiera kancelejā Jelgavā, Upes ielā 10; pie iesniegšanas iemaksājami 5000 rbļ. drošības naudas. 

 

Pēc aplokšņu caurskatīšanas tiks pielaisti arī mutiski torgi. Tuvākas ziņas turpat ik dienas no pulksten 9 rītā līdz pulksten 3 pēc pusdienas. Valdības Vēstnesis, Nr.290 (22.12.1921)


Uzņēmējiem, kas uzsākuši darbu 1921. gadā, jāiesniedz Jelgavas nodokļu inspektoriem uz noteikta veida blankām ziņas par 1921. g. apgrozījumu un peļņu laikā no pirmās darbības dienas līdz gada beigam. Valdības Vēstnesis, Nr.292 (24.12.1921)

 

Jelgavas kājnieku pulks izdos caur mutiskiem torgiem liellopa un aitas gaļas piegādāšanu Jelgavas pulka tekošām vajadzībām. Torgi notiks Jelgavas pulka štābā uz Dambja 4. Gaļas kondīcijas un uzņēmuma noteikumus var dabūt lasīt ikdienas, no pulksten 10 līdz 12 Jelgavā, pie pulka saimniecības priekšnieka. Valdības Vēstnesis, Nr.296 (31.12.1921)

 

Jelgavas pilsētas dome nolēma pilsētas domes vēlēšanas nākošā gada sākumā izdarīt ar grozāmām listēm.


Tirgotāji apvienojas Jelgavā latviešu tirgotāji noturēja sapulci, kurā nolēma apvienoties vienâ savienībā, lai radītu pretsvaru ebreju tirgotājiem, kuru rokās atrodas gandrīz visa Jelgavas tirdzniecība. Savienības nolūks organizēt preču iepirkšanu tieši no pirmām rokām.


Armijas galvenais štābs nodomājis tuvākā nākotnē pie Jelgavas celt kaujas pieminekli, pilsētas dome piemineklim izraudzījusies Izstādes laukumu, pie Rīgas šosejas, kur krustojas vairāki ceļi. Arī štābs ar šo vietu ir mierā. Latvis, Nr.91 (17.12.1921)

 

Vēl Jelgavā sāk iznākt latviešu valodā dienas laikraksts “Mūsu Domas”, kas tiek nodēvēts par komunistu avīzi. Latvis, Nr.80 (04.12.1921)

 

Vispāri visu pagājušo vasaru pastāvējis liels trūkums pēc lopkopības pārraudzību biedrību vadītājiem, tādēļ Jelgavā notiek pārraugu kursi, kur uz vairāk populārākiem priekšnesumiem ierodas arī vakara klausītāji no Jelgavas un apkārtnes. Kursu dalībnieki lielākā daļa ir ar ļoti labu priekšizglītību, kas sola labas sekmes. Praktiskos darbos par lopkopību kārtīgi visi kursisti strādā no Jelgavas pilsētas valdes laipni atvēlētā viņas fermā Lapskalnes muižā pavisam tuvu pie pašas pilsētas. Lielais ganāmais pulks un puslīdz labā, ar elektrību apgaismotā kūts, reti labi piemērota kā kursistu nodarbošanās vieta. Zemkopis, Nr.49 (07.12.1921)

 

Produktu cenas (rubļos) Jelgavā: zirņi 160—200, kartupeļi 180—200, cūkas speķis 1200—1300, cūkas gaļa 560-1100, olas 10 gab, 70—80 , sviests 75—80. Zemkopis, Nr.50 (15.12.1921)

 

Jelgavas dzērāji lielās bēdās: taisni uz pašiem svētkiem aptrūcis degvīna, jo visu līdz šim sagatavoto paspējuši izdzert jau pirms svētkiem. Jelgavas krodzinieki griezušies ar pieprasījumu pēc jauniem dzērienu krājumiem Rīgâ, bet izrādās, ka arī šejienes avoti izsīkuši, jo galvaspilsētas dzērāji vairāk varot izdzert, nekā šinamās iestādes spēj izgatavot. Jelgavas krodzinieki stipri paaugstinājuši cenas par degvīnu. Tautas Balss, Nr.9 (23.12.1921)

 

Patriots Lapiņš (no Jelgavas) katru dienu vingrinājas urrā-kliegšanā, lai dzirdētu Rīgas valdība. Acumirklī Lapiņa balss sniedz līdz — Olainei. Svari, Nr.54-02 (23.12.1921)