Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Paradīzīgs vasaras jaukums Jelgavā pirms 150 gadiem

Šis “1872." gads ir ļoti ievērojams, pieminams un vērā liekams gads — viens gads tās Dieva svētības un žēlastības! Jau no pat Janwar mēneša tā ziema lēnīga bij, tad tie pavasaras mēneši agri jo agri parādījās un arī pastāvēja — caur caurim ņemot — silti.

Lieldienas jaukas jo jaukas! Jau priekš „debesbraukšanas dienas"* — līdz Mai mēneša vidum — visiem kokiem lapas lielas un visa daba pilnīga zaļumā un ziedos un tā, ka jau priekš “krustadienas”* viss bij noziedējis.

 

Par visu Mai un Juni mēnesi — kas tas par jauku un siltu laiku! Putnu bezgalīgas dziesmiņas un dabas līgsmība visur atskan tā, ka mēs Dieva visspēcību ar acīm redzam.  Rudzi, mieži un zāle ņēmās tai lielākā brangumā uz augšu!

 

Jauki vasarsvētki un Jāņi.  Pastarpām audzelīgs lietus un gaisu tīrīdams pērkons.

 

Siena pļaušana klāt — laiks silts un arī — karsts.  Līdz 12. Juli visiem siens gatavs pārvests mājā. Un kas par brangu un kuplu sienu!  Rudzi visur ražīgi, līdz 20. Juli (ievērojams: jau priekš Jēkabiem, 25. Juli!) nopļauti, mājā pārvesti, izkulti un jaunu rudzu maize jau tiek baudīta. — Vasarājas steigšus steidzas briedumā un gatavojas uz drīzu pļaušanu; vasarāju labības zortes visas labas, kartupeļi ražīgi un veseli, lini ļoti labi un slaiki; zirņi ražīgi un — var droši domāt, ka ļaudis vasarājas visas būs nokopuši līdz “suņu dienu”* beigām — 12. August.

 

Saules karstums šovasar ir pie mums sniedzies no 15—35 grādi — saulē. Ogas mežos un dārzos Dieva svētības; koku augļi visi labi, — tikai drusciņ mazāk kā pērn.

 

Dievs lej liešus svētību zemē. Paradīzīgs jaukums dabā no Dieva šogad sūtīts modina cilvēkus uz Radītāja slavēšanu un pielūgšanu, — bet vai visus? neticam! Jo pat tai jaukākā dabas glītumā vēl atrodas daudz cilvēku, kas Dievu viņa dabā neredz, nedzird un nesajūt, bet ir un paliek šai jaukā “Dieva dārzā": traipekļi, dergļi un dabīgi cilvēki!

 

Jelgavas dzīve citādi pate arī atkal sāk uzzelt. Pilsdārzā ir ietaisīta lukte, kur par Mai mēneša vakariem un svētdienu rītiem mūziķi spēlē jelgavniekiem par papriecāšanos pirmos vasaras “zaļu-mos." — Juni un Juli mēnesī aiziet vairāk pārtikušie jelgavnieki uz Dubultu jūrmali mazgāties, pa tam atkal tie mājā palikušie papriecājas pie muzīķa iekš “Medem” dārza. Šis dārzs ir ļoti teicams, jo karstās vasaras dienās tur branga atvēsināšanās un vakaros jauka izcierēšanās; tur ir liels vasaras traktieris un liela branga lukte* priekš teatera un muzīkas spēlēšanas; šovasar pa Juni, Juli un August mēnešu vakariem šinī luktē spēlē ārzemes muzikanti un maksa ir maza, tikai “pēc patikšanas",  – citādi par dienas laiku dārzs ir vaļā un bez maksas priekš katra cilvēka. Te arī ir ietaisīta putnu-zvēru būda, kur iekšā var dabūt redzēt: smukus baltus kaniņķinus*, ūbeļu balodīšus, vāveres, Vāczemes putniņus un milzu pūces, kuri pabrīžam tiek ēdināti, katra slaka ar savu barību, caur traktiera sulaiņiem, kuru starpā arī viens melns “moru" cilvēks atronās, kas ļoti lunkans un izmanīgs sulainis, — un ja cierētājiem un skatītājiem arī iegribās vai ēst vai dzert, — tad koku ēnā pie galdiņa kāda nosēdies vari tikai ar spieķi pieknābināt un — un tūliņ būs melnais “moris" klāt, kas tevi smalki apkalpos.

 

Pie tā jau sen pastāvēdama pilsdārza šovasar arī vēl tiek viens otris cierēšanas upesdārzs skunstīgi* taisīts ar dambjiem un kanāliem, un kuriem abējās pusēs upe riņķojs apkārt. — Aiz palejas vārtiem arī patlaban beidz mūrēt jaunu, skunstīgu, pēc jaunmodes ieriktēm un vajadzībām ģeldīgu, cietuma namu.

 

Pie pils ir, bez tiem trim mazākiem bādes nameļiem arī viens ļoti grezni izrotāts no koka būvēts tā saucams “akciju bādes nams" priekš augstākiem kungiem, kura būves svētkus mēdz katra gada 19. Juli vakarā svinēt; tur tad tiek muzīķis spēlēts, dancots, darvas mucas dedzinātas. skunstugunis gaisā laistas un ar lielgabaliem šaudīts, — bet šogad šiem svētkiem lāgi neizdevās, — jo bij lietus tanī vakarā.

 

Tā jaundibinātā “Jelgavas latviešu biedrība" dažureiz jau ir sapulcējusies, bet gruntīgi darbuvēl nevar sākt, jo vēl gaida savus statutes likumus no Pēterburgas mājā. — Jelgavas latviešu laukudraudzes mācītājs, kas šovasar bij izbraucis uz ārzemēm un esot apmeklējis Itāliju, Austriju un Vāczemi — tagad atkal mājās un viņi dažu vērā ņemamu labu lietu, ko tur manījuši, savos sprediķos līdza iepin arī savai draudzei par pacilāšanu, pamācīšanu un uztaisīšanu un citus sliktumus atkal, ko svešumā arī manījuši — draudzei par ziņu priekšā celt, lai viņa arī savus sliktumus atmetot. A. H--n.

 

Latviešu Avīzes, Nr. 32 (09.08.1872)

Materiāls no periodika.lv https://ej.uz/apws

 

*Debesbraukšanas diena, arī Lielā Krustdiena vienmēr tiek svinēta ceturtdienā, Jēzus Kristus debesīs atgriešanās diena (1872. gadā 11. maijs)

*Suņu dienas – skolas brīvlaiks 

*lukte – garš, šaurs balkonveida paaugstinājums(šeit - skatuve)

*kaniņķins(vācu das Kaninchen) – trusis

*skunstīgs – mākslīgs

*bāde –  pelde