Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” (LLI-110) partneri tiekas Liepājā

2017. gada 5. oktobrī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (turpmāk – Liepājas CZB) Reģionālajā mācību centrā notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” vadības grupas sanāksme, kurā piedalījās partneri no Latvijas – Liepājas CZB, Jelgavas pilsētas bibliotēkas un pārrobežu partneris no Lietuvas – Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka.

Tikšanās sākumā Liepājas CZB direktore Ilga Erba sanāksmes dalībniekiem bija sagatavojusi prezentāciju par Liepājas CZB vēstures faktiem un galvenajiem bibliotēkas darbības virzieniem. Pēc tam piedāvājot klātesošajiem ekskursiju pa bibliotēkas telpām un iepazīstinot ar bibliotēkas lielāko vērtību – retumu krājumu, kurā ietverti izdevumi laika posmā no 1510. gada līdz 1945. gadam: tie ir izdevumi par Liepāju vācu un latviešu valodās, unikāli izdevumi latviešu valodā un citvalodās, kas pieejami tikai vienā eksemplārā.

 

Sanāksmes formālā daļa turpinājās ar projekta partneru pārskatu par pirmajā periodā paveikto, katrs partneris informēja klātesošos par projekta aktivitāšu ieviešanā sasniegto. Turpinājumā projekta vadošā partnera Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve, projektu vadītāja Klinta Kalnēja izklāstīja projekta komunikācijas vadlīnijas, atgādināja par nākamajā projekta periodā plānotajām aktivitātēm. Projekta partneri vienojās par pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanu un laiku, gaidāmo vadības grupu sanāksmju plānu. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem par izmaiņām projekta budžetā un projekta 1. perioda atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

“Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” projekts paredz, ka līdz 2019. gada februārim Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Liepājas CZB un Šauļu pilsētas publiskajā bibliotākā tiks modernizēti bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, ieviešot jaunas tehnoloģijas. Tiks veicināta jaunu zināšanu apguve, iesaistoties dažādās interaktīvās un radošās aktivitātēs. Šauļu pilsētas publiskajā bibliotēkā tiks izstrādāta un ieviesta moderna valodu pašmācības sistēma.

Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017.–30.04.2019.), un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.

 

Sanāksmi organizēja projekta vadošais partneris Jelgavas pilsētas bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

 

Papildinformācija par projektu:

Vairāk par projektu: www.latlit.eu

                               http://selfservicelibraries.mozello.lv

 

Projektu finansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas  2014. -2020. gadam ietvaros.

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.