Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Īpašs dāvinājums no Latvijas Grāmatu draugu biedrības!

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir saņēmusi vērtīgu dāvinājumu – 1893., 1894. 1902. un 1906. gadā Jelgavas drukātavas izdotus izdevumus. Kā rakstīts pavadvēstulē: „No anonīma sponsora ar Latvijas Grāmatu draugu biedrības starpniecību”.

Dāvinājumā ietilpst J. Landsberga drukātavā tapušais žurnāls jeb garīgais mēnešraksts „Evanģeliuma gaisma”, 1906. gada 1., 6., 7., 8., 11. un 12. numurs.  Tāpat 1902. gada 4. un 11. numurs izdevumam „Baznīcas Vēstnesis” – “laikraksts garīgai pamācībai un Latviešu draudžu apkopšanai”, drukājis H. Alunāns Jelgavā. Šī izdevuma digitālā versija pieejama ikvienam lasītājam Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā (periodika.lv).

Īpaši interesantas  ir grāmatas „Populārā astronomija. Ar 82 zīmējumiem” (iespiesta Jelgavā 1894. gadā  Jēkaba Draviņa-Dravnieka spiestuvē) un H. Vāgnera „Pirmie stāsti iz dabas mācībām, skolai un mājai – bērniem un saimei”, latviski tulkojis Alberts Treilands (iespiesta Jelgavā 1893. gadā pie J. F. Stefenhāgena un dēla).

 

Visi izdevumi pieejami bibliotēkas lasītavā.

 

Paldies Latvijas Grāmatu draugu biedrībai!

 

 

 

 

 

Attēli no:

Wagners, H.  Pirmee stahsti is dabas mahzibam skolai un mahjai - behrneem un saimei / H. Wagners ; 60 stahstiņi ar 25 bildem ; Latwiski tulkojis Alberts Treulands. - Jelgava : pee J. F. Steffenhagena un d., 1893. - 85, [3] lpp.

Populara astronomija : ar 82 sihmejumeem / pehz Flammariona "Petite Astronomie" ; apgādāta no Rīgas Latviešu Biedrības zin. kom. derīgu grām. apg. nodaļas. - Rīga : N. L. B. Der. gr. nodaļa apgāds, 1894 (Druk. E. Sieslacks, Jelgawā). - 120, [2] lpp.