Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Skaitļi un fakti

Pilsētas bibliotēku darba rādītāji

Ierakstu skaits e-kopkatalogā

Lasītāji

Neparastas grāmatas

 

Bibliotēku krājumi (01.01.2017.)

Bibliotēka Krājums
 Jelgavas pilsētas bibliotēka  100 631
 Pārlielupes bibliotēka  28 075
 Miezītes bibliotēka 23 852
 Bērnu bibliotēka „Zinītis"  25 458
 KOPĀ pilsētas bibliotēkās 184 699

 

Krājumu sadalījums pa izdevumu veidiem (visas bibliotēkas) (01.01.2017.)


Jelgavas PB un fifliālbibliotēku krājumu komplektēšanas finansējuma un piegādes avoti 2017. gadā

 

 

Jelgavas PB un filiālbibliotēku krājums (sadalījums pa nozarēm) 2016. gadā

 

                 

 

Pilsētas bibliotēku galvenie darba rādītāji

Rādītājs 2016  2015
 Lasītāju skaits kopā 10 808  10 608
 Pilsētas bibliotēka 4 867 4 794
Pārlielupes bibliotēka
1 893 2 090
 Miezītes bibliotēka 855 779 
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 3 193 2 945
 Apmeklējums kopā (klātienē)
10 4741  106 996
  Pilsētas bibliotēka 51 660  58 014
  Pārlielupes bibliotēka 14 632  18 703
 Miezītes bibliotēka 8 888  8 585
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 29 561 21 694

 Izsniegums kopā

198 111 199 291
   Pilsētas bibliotēka 110 846  108 781
    Pārlielupes bibliotēka
26 788  33 829
Miezītes bibliotēka 26 788 17 038
  Bērnu bibliotēka „Zinītis" 40 878  39643

 

Galvenie darba rādītāji Pilsētas bibliotēkā 2016 2015
 Lasītāji
                                                  t.sk.bērni un jaunieši
4867  4794
Apmeklējums (tiešie apmeklējumi)
                                                  vidēji dienā

51 660

193

 

58 014
210

 Izsniegums 110 846  108 781

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas galvenie e-pakalpojumi 2016

Attālie pieslēgumi www.jelgavasbiblioteka.lv
vidēji dienā

Tai skaitā e-kopkataloga virtuālie apmeklējumi
vidēji dienā

 

JPB sociālo tīklu apmeklējumi (draugiem.lv, facebook, twitter)
vidēji dienā

 

 

Virtuālie apmeklējumi JPB kopā
vidēji dienā


54 337
149

37 329
102


271 483
743

 


326 352

894

 

Interneta lietotāju apmeklējumi bibliotēkā
t.sk. bezvadu interneta lietotāji

 11496
365

 e-uzziņas  72
 Dokumentu elektroniska piegāde 14

 

Pilsētas bibliotēkas datubāzes un digitālie resursi tiešsaistē

Nosaukums  Ierakstu skaits (01.01.2018)
 Elektroniskais kopkatalogs
                      (62 bibliotēkas)
131 562 ieraksti, 697 311 eksemplāri

Datubāze Jelgavas novadpētniecība

95 856 ieraksti

Zudusī un mūsdienu Jelgava
Digitālie resursi tiešsaistē: grāmatas, laikraksti, attēli, video
 Ievērojami cilvēki Jelgavā  1277 personas
 Jelgavas pasaku pils  58 skolēnu sacerētas pasakas

 

Ierakstu skaits e-kopkatalogā un Jelgavas novadpētniecībā (01.01.2018.)

 

Lietotāju sadalījums pēc nodarbošanās (JPB) 2016.gadā

 

 

 

Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2016. gadāLietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2016. gadā