Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Skaitļi un fakti

Pilsētas bibliotēku krājumi, darba rādītāji

Ierakstu skaits e-kopkatalogā

Lasītāji

Neparastas grāmatas

 

                                                        Bibliotēku krājumi kopumā   

Krājumi skaitļos (01.01.2019.)

Bibliotēka Krājums
 Jelgavas pilsētas bibliotēka  96 438
 Pārlielupes bibliotēka  22 657
 Miezītes bibliotēka 16 037
 Bērnu bibliotēka „Zinītis"  22 706
 KOPĀ pilsētas bibliotēkās 163 980

                        

Krājumu sadalījums pa izdevumu veidiem (visas bibliotēkas) (01.01.2019.)Jelgavas PB un fifliālbibliotēku krājumu komplektēšanas finansējuma un piegādes avoti 2018. gadā

 

 

Jelgavas PB un filiālbibliotēku krājums (sadalījums pa nozarēm) 2018. gadā

 

             

 

Pilsētas bibliotēku galvenie darba rādītāji

Rādītājs 2018
 Lasītāju skaits kopā 10 916
 Pilsētas bibliotēka 4 805
Pārlielupes bibliotēka
1872
 Miezītes bibliotēka 916
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 3323
 Apmeklējums kopā (klātienē)
111 886
  Pilsētas bibliotēka 57 006
  Pārlielupes bibliotēka 15 380
 Miezītes bibliotēka 9 055
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 30 445

 Izsniegums kopā

206 486
   Pilsētas bibliotēka 111 231
    Pārlielupes bibliotēka
29 451
Miezītes bibliotēka 21 048
  Bērnu bibliotēka „Zinītis" 44 756

 

Galvenie darba rādītāji Pilsētas bibliotēkā 2018
 Lasītāji
                                                  t.sk.bērni un jaunieši
4805
Apmeklējums (tiešie apmeklējumi)
                                                  vidēji dienā

57006

 208

 Izsniegums 111231

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas galvenie e-pakalpojumi 2018

Attālie pieslēgumi www.jelgavasbiblioteka.lv
vidēji dienā

Tai skaitā e-kopkataloga virtuālie apmeklējumi
vidēji dienā

56 326
154

41 794
114

JPB sociālo tīklu apmeklējumi (draugiem.lv, facebook, twitter)
vidēji dienā

274 119
751

Virtuālie apmeklējumi JPB kopā
vidēji dienā

372 239 
1019

Interneta lietotāju apmeklējumi bibliotēkā
t.sk. bezvadu interneta lietotāji

 10384
413

 Tematiskās e-uzziņas  58
 Dokumentu elektroniska piegāde 34

 

Pilsētas bibliotēkas datubāzes un digitālie resursi tiešsaistē

Nosaukums  Ierakstu skaits (01.01.2020)
 Elektroniskais kopkatalogs
                      (59 bibliotēkas)
139 871 ieraksti, 681 581 eksemplāri

Datubāze Jelgavas novadpētniecība

  100 608 ieraksti

Zudusī un mūsdienu Jelgava
Digitālie resursi tiešsaistē: grāmatas, laikraksti, attēli, video
 Ievērojami cilvēki Jelgavā  1280 personas
 Jelgavas pasaku pils  58 skolēnu sacerētas pasakas

 

Ierakstu skaits e-kopkatalogā un Jelgavas novadpētniecībā (01.01.2020.)

 

Lietotāju sadalījums pēc nodarbošanās (JPB) 2018.gadā

 

 

 

Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2020. gadā


 


Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2016. gadā