Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Skaitļi un fakti

Pilsētas bibliotēku krājumi, darba rādītāji

Ierakstu skaits e-kopkatalogā

Lasītāji

Neparastas grāmatas

 

                                                        Bibliotēku krājumi kopumā   

Krājumi skaitļos (01.01.2020.)

Bibliotēka Krājums
 Jelgavas pilsētas bibliotēka  98 413
 Pārlielupes bibliotēka  21 948
 Miezītes bibliotēka 14 996
 Bērnu bibliotēka „Zinītis"  19 349
 KOPĀ pilsētas bibliotēkās 154 706

                        

Krājumu sadalījums pa izdevumu veidiem (visas bibliotēkas) (01.01.2020.)Jelgavas PB un fifliālbibliotēku krājumu komplektēšanas finansējuma un piegādes avoti 2019. gadā (euro)


 

 

Jelgavas PB un filiālbibliotēku krājums (sadalījums pa nozarēm) 2019. gadā

 

              

 

Pilsētas bibliotēku galvenie darba rādītāji

Rādītājs 2019
 Lasītāju skaits kopā 11 556
 Pilsētas bibliotēka 4825
Pārlielupes bibliotēka
2343
 Miezītes bibliotēka 1004
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 3384
 Apmeklējums kopā (klātienē)
112 870
  Pilsētas bibliotēka 57 590
  Pārlielupes bibliotēka 17 259
 Miezītes bibliotēka 8 664
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 29 357

 Izsniegums kopā

190 661
   Pilsētas bibliotēka 105 237
    Pārlielupes bibliotēka
27 796
Miezītes bibliotēka 17 118
  Bērnu bibliotēka „Zinītis" 40 510

 

Galvenie darba rādītāji Pilsētas bibliotēkā 2019
 Lasītāji
                 t.sk.bērni un jaunieši

4825
1184

Apmeklējums (tiešie apmeklējumi)
                                                  vidēji dienā

57590

 209

 Izsniegums 105234

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas galvenie e-pakalpojumi 2018

Attālie pieslēgumi www.jelgavasbiblioteka.lv
vidēji dienā

Tai skaitā e-kopkataloga virtuālie apmeklējumi
vidēji dienā

56 326
154

41 794
114

JPB sociālo tīklu apmeklējumi (draugiem.lv, facebook, twitter)
vidēji dienā

274 119
751

Virtuālie apmeklējumi JPB kopā
vidēji dienā

372 239 
1019

Interneta lietotāju apmeklējumi bibliotēkā
t.sk. bezvadu interneta lietotāji

 10384
413

 Tematiskās e-uzziņas  58
 Dokumentu elektroniska piegāde 34

 

Pilsētas bibliotēkas datubāzes un digitālie resursi tiešsaistē

Nosaukums  Ierakstu skaits (01.01.2020)
 Elektroniskais kopkatalogs
                      (59 bibliotēkas)
139 871 ieraksti, 681 581 eksemplāri

Datubāze Jelgavas novadpētniecība

  100 608 ieraksti

Zudusī un mūsdienu Jelgava
Digitālie resursi tiešsaistē: grāmatas, laikraksti, attēli, video
 Ievērojami cilvēki Jelgavā  1280 personas
 Jelgavas pasaku pils  58 skolēnu sacerētas pasakas

 

Ierakstu skaits e-kopkatalogā un Jelgavas novadpētniecībā (01.01.2020.)

 

Lietotāju sadalījums pēc nodarbošanās (JPB) 2019.gadā

 

 

Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2019. gadā

 


 


Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2016. gadā