Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Īstenotie projekti

"Lasi klusi, lasi skaļi!" 2019 - nacionālā skaļās lasīšanas konkursa Jelgavas reģionā fināls Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas reģiona skolu bibliotēkām

Finansē – Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku

Pieprasītā summa – 300,59 EUR

Piešķirtā summa – 140 EUR

 

Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģionā finālu "Lasi klusi, lasi skaļi!", lai izceltu lasošus, zinātkārus un radošus bērnus; attīstītu bērniem skatives runas pamatus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu savstarpējo komunikāciju; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavas reģionā.

 

Projekta plānotie rezultāti: biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas pilsētas bibliotēkā 2020. gada martā organizēs Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģiona finālu.

Pasākums būs kā motivātors, kas veicina bērniem interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem.

 


Informatīvo lekciju cikls sevis pilnveidošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai "Tver dzīvi!"

Atbalstīja – Jelgavas Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programma

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro"

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2019. – 31.12.2019.

Pieprasītā summa – 640 EUR

Piešķirtā summa – 500 EUR

 

Projekta mērķis: pilnveidot Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa tikšanās, piedāvājot dalībniekiem noorganizēt lekciju ciklu dzīves kvalitātes uzlabošanai, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izpast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savā, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.

Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa dalībnieki un citi interesenti tika aicināti piedalīties informatīvā lekciju ciklā sevis pilnveidošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai "Tver dzīvi!". Katru mēnesi notika 1 lekcija (kopā 3 lekciju cikls) divu stundu garumā par dažādām tēmām - sevis pilnveidošanu, saskarsmi ar apkārtējiem (lektore Dzintra Līce), rūpēm par sevi un apkārtējo dabu jeb kā dzīvot zaļi visās dzīves jomās (lektores Mairita Lūse un Ilze Neimane)


Sarunu cikls, kurā rakstnieki tiekas ar saviem lasītājiem "VIŅI raksta - vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā"

Finansē – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 630 EUR

Piešķirtā summa – 480 EUR

 

Projekta mērķis: Radīt Jelgavas iedzīvotājiem interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika izmantošanu.

  

Ilgtermiņa mērķis: ar kvalitatīvu pasākumu kopumu veicināt interesi par lasīšanu un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas pilsētas bibliotēkā.


Projekta rezultāti: Bibliotēkas apmeklētājiem nodrošināta bezmaksas iespēja apmeklēt tikšanās ar ievērojamiem autoriem - Dzintaru Tilaku, Jāni Joņevu un Armandu Puči.


Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nodrplus projekts "Public Libraries as Informal Media Literacy Educators" ("Publiskās bibliotēkas kā neformāli medijpratības izglītotāji").

Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Mjolbi publiskā bibliotēka (Mjolby Public Library)

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2018. – 30.08.2019.

Pieprasītā summa – 1300 EUR

Piešķirtā summa – 1300 EUR

 

Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par ārvalstu publisko bibliotēku pakalpojumiem un izglītības pasākumiem medijpratības jautājumos.

Projekta rezultāti: īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Mjolbi publisko bibliotēku Zviedrijā. Iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpojumiem medijpatības jautājumos.


"Lasi klusi, lasi skaļi 2018" - nacionālā skaļās lasīšanas konkursa Jelgavas reģionā fināls Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas reģiona skolu bibliotēkām

 

Atbalstīja – Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas     pilsētas    bibliotēku

Pieprasītā summa – 480 EUR

Piešķirtā summa – 200 EUR

 

Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģionā finālu un "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2018 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!", lai izceltu lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavā.

Projekta plānotie rezultāti: biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas pilsētas bibliotēkā 1.martā organizēs Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģiona finālu un lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2018 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!".

Pasākums būs kā motivātors, kas veicina bērniem interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem.


"Es nāku no Jelgavas" - tikšanās cikls ar ievērojamām personām, kas nāk no Jelgavas

Atbalstīja - Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas     pilsētas    bibliotēku

Pieprasītā summa – 520 EUR

Piešķirtā summa  450 EUR

 

Projekta mērķis: radīt iespēju Jelgavas iedzīvotājiem un citiem interesentiem, dažādās vecuma grupās, apmeklēt bezmaksas sarunu ciklus ar cilvēkiem, kuru personības tapšanā Jelgavai ir bijusi būtiska loma, tādējādi veicinot piederības sajūtu pilsētai un iedvesmojot ikvienu attīstīties un augt kā personībai.

 

Projekta paredzamie rezultāti: vietējai sabiedrībai noorganizētas četras tikšanās ar projektā iesaistītajām personībām, liekot uzsvaru uz viņu izaugsmes attīstību un Jelgavas, kā dzimtās pilsētas vietu tajā; Jelgavas iedzīvotājiem un citiem interesentiem tiks sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku; Pieaugs Jelgavas pilsētas bibliotēkas apmeklētāju skaits; Veicināta piederības sajūta pilsētai un interese par notiekošo vietējā sabiedrībā.


Eiropas Komisijas "Eiropas +" projekts Nr. 2016-2-HR01-KA205-022308 “YouthWork HD” 

 

Projekta partneri: Asociacija “Langas į ateitį” – Lietuva, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – Latvija, EGInA Srls – Itālija, CTC Rijeka – Horvātija

Projekta ilgums: 24 mēneši (2016. gada 24. oktobris – 2018. gada 23. oktobris)

Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest mācību programmas un rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā ar jaunatni, sadarbībai ar partneriem un sabiedrību.

 

Par projektu

Darbs ar jaunatni tiek īstenots vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, izmantojot daudzveidīgas darba formas un metodes. Šajā jomā ir iesaistītas dažādas iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi, jaunatnes darbinieki ar atšķirīgu prasmju un kompetences līmeni.

Projekta “Youth Work HD” ietvaros tiks izveidota vienota tiešsaistes platforma jaunatnes darbiniekiem, kas nodrošinās pieeju mācību materiāliem un iespēju pilnveidot profesionālo kompetenci dažādās jaunatnes darbā svarīgās jomās, īpaši uzsverot IKT izmantošanas iespējas apmācībā un dažādu ieinteresēto pušu sadarbībā.

 

Projektā paredzamie rezultāti:

 1. Pētījums par darbu ar jaunatni Horvātijā, Itālijā, Latvijā un Lietuvā.
 2. Tiešsaistes interaktīvas platformas izstrāde jaunatnes darbinieku apmācībai un sadarbībai (5 valodās – angļu, horvātu, itāļu, latviešu, lietuviešu).
 3. Jaunatnes darbinieku apmācību kursu programmu un mācību materiālu izstrāde, ievietošana tiešsaistes platformā un aprobācija.
 4. Projekta rezultātu popularizēšanas konferences.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un bērnu bibliotēkas “Zinītis” darbinieces – Viktorija Agafonova, Olga Spirta, Gundega Kalniņa, Baiba Karčevska un Nākotnes bibliotēkas vadītāja Inta Vīksna projektā iesaistījās kā pilotkursa dalībnieces un veica izstrādāto mācību materiālu testēšanu.


Pa Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94" pēdām

 

Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 1565.84 EUR

Piešķirtā summa – 250 EUR

Projekta mērķis: Izveidot 3 Roll Up stendus par Jāņa Joņeva romānu "Jelgava 94", kas tiks izstādīti visās 64 Jelgavas, Jelgavas novada un Ozolnieku bibliotēkās, lai stenda saturs rosinātu domāt, sekmētu vietējās kopienas saliedētību un atpazīstamību, rosinātu vēlmi uzzināt vairāk un lasīt Jāņa Joņeva romānu. 

Informatīvie stendi:

 • kalpos kā palīglīdzeklis latviešu valodas skolotājiem literatūras stundās;
 • rosinās skolēnus doties mācību ekskursijās uz bibliotēkās, tas savukārt, rosinās skolēnus lasīt, izmantot datubāzes un citus vērtīgus materiālus, kuri atrodami bibliotēkās;
 • bibliotēkas lasītājiem liks ar interesi paraudzīties uz romāna norises vietām, autora dzīvesstāstu, citām autora iecerēm;
 • padarīs rakstīto vārdu saprotamāku;
 • veidos jaunu sadarbības tīklu, iesaistot izglītības iestādes un radot jaunus kontaktus;
 • bibliotēkas darbiniekiem ļaus realizēt savu radošo un izpētes potenciālu.

Plānotie rezultāti: tiks izgatavoti 3 Roll Up stendi "Pa Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94" pēdām" paaugstināt interesi par lasīšanu, ļaus grāmatas lappusēs aprakstītās vietas vizualizēt, radīt interesi par novadpētniecību.

Bibliotēka organizēs tikšanos ar Jāni Joņevu, tādējādi vēl vairāk satuvinot rakstniekus ar lasītāju.


Erasmus + programmas Stratēģiskās partnerības projekts "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās"

 

Atbalstīja – Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta līderis – Informācijas Sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija)

Projekta partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs (Latvija), Lietuvas Nacionālā bibliotēka (Lietuva), Oplanne pašvaldība (Norvēģija), Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Stichting lezen & schrijven, Holande un Beļģija)

Projekta īstenošanas laiks – 09.2015.– 08.2018.

Projekta finansējums – 300 853 EUR


Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieces Viktorija Agafonova, Olga Spirta un Klinta Kalnēja iesaistījās izstrādāto materiālu testēšanā.

 

Projekta aktivitātes: 

 • Ziņojuma "Apmācību eksperimenti Eiropas bibliotēkās" izstrāde, kurā tiks analizēti līdz šim brīdim īstenoties pieaugušo apmācību projekti bibliotēkās projekta dalībvalstīs un veiksmīgā pieredze visā pasaulē.
 • Projekta partneru pārstāvju dalība 4 apmācību pasākumos (Polijā, Novēģijā, Lietuvā un Latvijā), kas nodrošinās dziļāku izpratni par bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projektiem dalībvalstīs.
 • Mācību materiāla komplekta bibliotekāriem un citiem vietējo kultūras iestāžu izglītotājiem izstrāde, ko veidos: multikulturāls, inovatīvs un radošs bibliotēku modelis; māteriāls pašmācībai; scenārijs pieaugušo aktivitāšu organizēšanai; 4 nacionālo semināru (Polijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā) un 3 starptautisko konferenču (Polijā, Lietuvā un Latvijā) organizēšana ar mērķi izplatīt un popularizēt projekta ietvaros radītos materiālus un resursus.

 

Projekta rezultāts: bibliotekāri un citi vietējo kultūras iestāžu izglītotāji saņems komplektu ar dažādām apmācības iespējām, kas veicinās motivāciju paaugstināt kvalifikāciju un īstenot dažādas apmācību aktivitātes pieaugušajiem. Bibliotēku un vietējo kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā mācību piedāvājuma palīdzību varēs attīstī jaunas, radošas un uzņēmējdabību orientētas prasmes un multikulturālas un sociālas kompetences. Tiks veicināta arī pilsoniskā iesaiste vietējās kopienās.

 

Vairāk par projektu: www.kis.gov.lv/projekti


Lasīšanas veicināšanas programma "Mūsu mazā bibliotēka"

 

Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa" un Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Sadarbības valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Horvātija, Slovēnija

Lasīšanas veicināšanas programmas mērķis: attīstīt bērnos lasītprasmi, veicināt lasīšanas kultūru, mudināt uz radošām izpausmēm, kā arī iepazīstināt ar projektā iesaistīto valstu kultūru.

Lasīšanas veicināšanas programmā darbojās Jelgavas Bērnu bibliotēka "Zinītis"

Projektā ietilpa sešas bilžu grāmatas. Bilžu grāmatas formāts īpaši piemērots bērniem, kas vēl tikai izskopj lasītprasmi, jo ilustrācijas un teksts šajās grāmatās ir vienlīdz svarīgi. Piecas no "Mūsu mazās bibliotēkas" bilžu grāmatām ir tulkojumi, bet viena ir oriģināldarbs latviešu valodā:

- Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska "Vista vai ola?" (tulk. Ingmāra Balode),
- Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka "Lūdzu, apskauj mani" (tulk. Ingmāra Balode),
- Majda Korena, Agata Dudeka "Uzvāri man pasaciņu!" (tulk. Māra Gredzena),
- Peters Svetina, Damjans Stepančičs "Brīnumu gredzens" (tulk. Mara Gredzena),
- Hilli Randa, Katerīne Zaripa "Sniegbaltais un ogļmelnais" (tulk. Maima Grīnberga),
- Mārtiņš Zutis "Nenotikušais atklājums".

 

Visu grāmatu autori ir savās valstīs atzīti un augstu vērtēti rakstnieki un ilustratori, kuriem, kā jau mazas valodas pārstāvjiem, ir salīdzinoši grūti sasniegt citvalodu lasītājus. Tādējādi šis projekts vienlaikus arī veicināja kultūru dialogu. 

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkā viesojās Petera Svetina grāmatas "Brīnumu gredzens" ilustrators Damjans Stepančičs un tulkotāja Māra Gredzena. 

 

Vairāk informācijas par projektu : http://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/izdevnieciba/Musu_maza_biblioteka/


Lasi klusi, lasi skaļi! - nacionālā skaļā lasīšanas konkursa Zemgales reģionā fināls un lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2017 noslēguma pasākums Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām.


Atbalstīja – Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkām

Pieprasītā summa 422.69 EUR

Piešķirtā summa – 300 EUR

 

Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģionā finālu un "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2017 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!", lai izceltu lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavā.

 

Projekta rezultāti: biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas Kultūras namā 22.martā organizēja Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģiona finālu un lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2017 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!".

Pasākums bija kā motivātors, kas veicina bērniem interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem.


Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekts "Public library services for people with disabilities" ("Publisko bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām") (2017.gads)


Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Utenas A. un M. Mišķinu publiskā bibliotēka (Lietuva) (Utena A. and M. Miskiniai Public Library)

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2017. – 31.08.2018.

Pieprasītā summa – 980 EUR

Piešķirtā summa – 980 EUR


Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par ārvalstu publisko bibliotēku pakalpojumiem un izglītības pasākumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Projekta plānotie rezultāti: attīstīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar dažādām mērķauditorijām, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Utenas A. un M. Mišķina publisko bibliotēku Lietuvā. Iegūtu jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpoumiem darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Erasmus + programmas Stratēģisko partnerību projekts „Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”


Atbalstīja – Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta iesniedzējs – Ādama Mickēviča Viļņas Reģiona publiskā bibliotēka

Projekta partneri – Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (LT), Lietuvas Bibliotekāru asociācija (LT), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LV), Jelgavas pilsētas bibliotēka (LV), Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG), Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG)

Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2015.–31.08.2017.

Projekta kopējās izmaksas – 129 915 EUR

Projektā piešķirtais finansējums Jelgavas pilsētas bibliotēkai – 14 315 EUR


Projekta mērķis: stiprināt bibliotekāru andragoģijas kompetences, kuru sniegšana ļautu bibliotēkām kļūt par organizācijām, kas nodrošina kvalitatīvus neformālās izglītības pakalpojumus sabiedrībai.


Projekta rezultāts: izstrādāta virtuāla andragoģijas mācību vietne, kurā iekļauti andragoģijas kursa materiāli visās partneru valstu valodās un angļu valodā, lai veicinātu mācību vides un tās satura plašu pieejamību bibliotēkāru sabiedrībai starptautiski. Jelgavas pilsētas bibliotēka iesaistās projektā kā mācību satura veidotāji latviešu valodas modulim "Efektīva komunikācija" un "Darbs ar bibliotekāru mērķgrupām".

 

Projekta vietne: go-andragogy.eu/


*Andragoģija – zinātne par pieaugušo izglītības procesu, tā mērķiem, organizāciju, metodēm, ievērojot pieaugušo mācīšanas un mācīšanās īpatnības, piemēram, pieredzi, sevis izpratni, gatavību mācīties, apgūto zināšanu praktisku izmantošanu. 
                                                                                                          (Izgūts no: letonika.lv)


Lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās - "Pūcītes skola Jelgavā" (2017.gads)

Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts".

 

Atbalstīja - Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas     pilsētas    bibliotēku

Pieprasītā summa – 1250 EUR

Piešķirtā summa  950 EUR


Projekta mērķis: Ar grāmatas un rakstītā vārda starpniecību veicināt patriotismu un sniegt       zināšanas par Latviju; Radīt bērniem no mazotnes interesi par grāmatu, tadejādi veicinot lasīšanas paradumu attīstību un popularitātes pieaugumu vietējā sabiedrībā; radīt priekšnoteikumu, lai mazajiem trīsgadniekiem kopā ar vecākiem būtu īpašs prieks apmeklēt bibliotēku, un tas notiktu ne tikai projekta ietvaros, bet arī jebkurā citā laikā; mazināt dzīves līmeņa atšķirības mūsu pilsētā, dodot ģimenēm iespēju lasīt kvalitatīvu literatūru un saturīgi pavadīt brīvo laiku; sekmēt labvēlīgu vidi, lai palīdzētu izaugt inteliģentai, zinātkārai, izglītotai un vērtīborientētai jaunajai paaudzei.


Rezultāti: Jelgavas bibliotēkās - Jelgavas pilsētas bibliotēkā, bērnu bibliotēkā "Zinītis", bibliotēkā "Miezīte" un Pārlielupes bibliotēkā tika organizētas trīs nodarbības trīsgadniekiem un viņu ģimenēm, kuru laikā bērni iepazina bibliotēku un tās piedāvātās iespējas, iesaistījās radošās aktivitātēs.

Kopumā 2017. gadā projektā iesaistījās vairāk nekā 25 bērni 3 gadu vecumā un viņu vecāki. Bibliotēkā "Miezīte" Pūcēnu skola turpina savu darbību arī pēc projekta noslēguma.


Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem „Vārdu nospiedumi”


Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 600 EUR

Piešķirtā summa – 480 EUR

Projekta mērķis: Radīt Jelgavas iedzīvotājiem interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika izmantošanu.

  

Ilgtermiņa mērķis: uzlabot lasīšanas kvalitāti un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas pilsētas bibliotēkās.


Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēka organizēja tikšanās ar latviešu rakstniekiem. Sarunu ciklu 12. februārī aizsāka rakstniece Inese Zandere, pasākums veidots bērnu mērķauditorijai. 19. martā sarunu ciklu turpināja rakstnieks Roalds Dobrovenskis. 2. aprīlī sarunu ciklā piedalījās rakstniece Māra Svīre, bet 22. oktobrī noslēdza rakstnieks Aivars Kļavis.

Tikšanās notika Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzeja telpās.

Sarunu cikls ar latviešu autoriem veicina bibliotēkas darba rādītāju pieaugumu, vietējai sabiedrībai tiek sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, pieaug latviešu literatūras vērtība, veidojas jauni lasīšanas paradumi.


„Grāmatmīļu salidojums” – lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2016 noslēguma pasākums Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām (2016.gads)


Atbalstīja Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma

Projekta iesniedzējs Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkām

Pieprasītā summa530 EUR

Piešķirtā summa 200 EUR


Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2016 noslēguma pasākumu „Grāmatmīļu salidojums”, lai izceltu lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavā.


Projekta īstenošanas gaitā biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas Kultūras namā organizēja „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2016 lasīšanas svētku noslēguma pasākumu „Grāmatmīļu salidojums”. Pasākums bija kā motivātors, lai veicinātu interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnus kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem. 


Lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās - "Pūcītes skola" (2016. gads)


Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts".

Atbalstīja – Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 1250 EUR

Piešķirtā summa 750 EUR


Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas paradumu attīstību ģimenēs un kopīgu brīvā laika pavadīšanu Jelgavas bibliotēkās, veidot lasītāju sabiedrību Jelgavā; mazināt dzīves līmeņa atšķirības mūsu pilsētā, dodot ģimenēm iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un lasīt kvalitatīvu literatūru bibliotēkā; palīdzēt izaugt zinātkārai, inteliģentai, gudrai, izglītotai jaunajai Latvijas paaudzei.


Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bibliotēkā Pārlielupe tika organizētas Pūcītes skoliņas nodarbības trīsgadniekiem un viņu ģimenēm. Pirmajā nodarbībā bērniem un viņu vecākiem notika iepazīšanās ekskursija pa bibliotēku, lasītas pasakas un krāsota pūcīte. Otrajā nodarbībā bērni skatījās bibliotēkas veidoto multfilmu "Kā mārīte Alise atklāja bibliotēku" un iesaistījās radošajās darbnīcās, trešajā nodarbībā bērni pavadīja kopā laiku spēlējot attīstošas spēles un saņēma Pūcēnu skoliņas liecības. 

Kopumā 2016. gadā projektā iesaistījās 24 bērni 3 gadu vecumā un viņu vecāki.


Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem „Kur piedzimst vārds” (2015. gads)


Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 481.28 EUR

Piešķirtā summa – 480 EUR


Projekta mērķis: Iedvesmot Jelgavas pilsētas iedzīvotājus lasīt latviešu oriģinālliteratūru, veicināt lasīšanas tradīcijas, atgādināt par lieliskiem, interesantiem latviešu autoriem, kuru rakstītais vārds ir daudz tuvāks un saprotamāks mūsu dzīvesveidam un uztverei.


Ilgtermiņa mērķis: Uzlabot lasīšanas kvalitāti Jelgavas pilsētas bibliotēku lasītāju vidū.


Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēka organizēja sarunu ciklu ar latviešu rakstniekiem. 31.janvārī bibliotēkā viesojās rakstniece Nora Ikstena, kas klausītājiem atspoguļoja pārdomas par savu romānu „Mātes piens”. 28. februārī bibliotēkā viesojās rakstniece un dzejniece Māra Zālīte, kuras grāmata „Pieci pirksti” saņēma Latvijas literatūras gada balvu. 10. aprīlī notika sarunu pēcpusdiena ar rakstnieku Māri Bērziņu par viņa grāmatu „Svina garša”, par kuru autors saņēma Baltijas Asamblejas balvu literatūrā. 24. aprīlī notika sarunu vakars ar rakstnieku Aldi Bukšu par viņa debijas romānu – „Parādu piedzinēji”.

Sarunu cikls ar latviešu autoriem veicina bibliotēkas darba rādītāju pieaugumu (lasītāju skaita pieaugums, grāmatu izsniegums), vietējai sabiedrībai tiek sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, pieaug latviešu literatūras vērtība, veidojas jauni lasīšanas paradumi.


Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekts „Librarians as lifelong information literacy educatos” („Bibliotekāri – mūžizglītības pedagogi”)


Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Helsinku Centrālā bibliotēka (Somija) (Helsinki City Library)

Projekta īstenošanas laiks 1.09.2015. – 30.08.2016.

 Pieprasītā summa – 1370 EUR

 Piešķirtā summa – 1370 EUR


Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par ārvalstu bibliotēku pieredzi informācijpratības veicināšanā un mācīšanā pieaugušo mērķauditorijā.


Projekta rezultāti: No 2016. gada 14. - 18.martam JPB bibliotekāres Klinta Kalnēja un Viktorija Agafonova devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinku bibliotēkām. JPB pārstāves, pieredzes brauciena laikā, apmeklēja piecas Helsinku un tuvākās apkārtnes bibliotēkas: Pasilas bibliotēku, Helsinku Centrālo bibliotēku, divas Espo pilsētas bibliotēkas un Helsinku Universitātes bibliotēku, tādējādi iegūstot informāciju par Helsinku publisko bibliotēku sistēmpolitiku, darbības principiem un metodēm, pakalpojumiem un projektiem gan bērnu, gan pieaugušo izglītošanā. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas, lai pilnveidotu JPB darbu, attīstītu jaunus pakalpojumus, veidotu bibliotēkas vidi modernāku, paplašinātu bibliotēkas darbību apmācību rīkošanā pieaugušajiem, piedalītos citos mobilitātes projektos.


Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana 2


Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa 2668.41 EUR

Piešķirtā summa 2000 EUR

 


Projekta mērķis:  Digitalizēt kultūrvēsturiski nozīmīgo Latvijas Trešās atmodas laika laikrakstu „Jelgavas Ziņotājs” un tā paralēlo izdevumu krievu valodā (1989-1992), tā nodrošinot nesenās un maz izpētītās vēstures materiālu pieejamību tiešsaistē.


Ilgtermiņa mērķis: saglabāt un popularizēt Zemgales novada kultūras mantojumu, paplašināt tā izmantošanas iespējas un nodrošināt pieejamību elektroniskā formā.


Projekta piešķirtā finansējuma ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pabeigta laikraksta „Jelgavas Ziņotājs” digitalizācija (1992. gads), un digitalizēts laikraksta analogs krievu valodā „Елгавас зинётайс”.


Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana

 

Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas Zinātniskā bibliotēka

Pieprasītā summa – 3618 EUR

 Piešķirtā summa – 1200 EUR


Projekta mērķis: Digitalizēt kultūrvēsturiski nozīmīgo Latvijas Trešās atmodas laika laikrakstu „Jelgavas Ziņotājs” un tā paralēlo izdevumu krievu valodā (1989-1992), tā nodrošinot nesenās un maz izpētītās vēstures materiālu pieejamību tiešsaistē.


Ilgtermiņa mērķis: saglabāt un popularizēt novada kultūras mantojumu, paplašināt tā izmantošanas iespējas, nodrošināt pieejamību elektroniskā formā.


Projekta piešķirtā finansējuma ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pabeigta laikraksta „Jelgavas Ziņotājs” digitalizācija (1992. gads), un digitalizēts laikraksta analogs krievu valodā „Елгавас зинётайс”.