Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekti

Aktuālie projekti


1. Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" (angļu val. Development of innovative library solutions for different generations in the border regions


Projekta akronīms - Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm (angļu val. - Self-service libraries for different generations)

Atbalsta - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta finansējums - 585 262.94 euro

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (ERDF) - 497 473.48 euro

Projekta partneri - Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka

Vadošais partneris, projekta iesniedzējs - Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas laiks - 2017.gada 1.maijs līdz 2019.gada 28.februāris

 

Projekta galvenā ideja - Modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi, iesaistoties jaunās un interesantās spēlēs. Šauļu pilsētas bibliotēkā izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības sistēmu. Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017. – 30.04.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.


Projekta mērķis - bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana un klientu orientētas pieejas veidošana bibliotēku servisā, ņemot vērā visu sabiedrības paaudžu paradumus projekta pārrobežu sadarbības teritorijā.

 

Plānotie rezultāti:

 1. Modernizēti bibliotēkas pakalpojumi, ieviešot pašapkalpošanās un drošības sistēmas bibliotēkā;
 2. Paaugstināta personāla kapacitāte;
 3. Jaunu zināšanu apguve orgtanizējot spēles un konkursus starp projektā iesaistīto pilsētu komandām;
 4. Apmeklētāju skaiita pieaugums bibliotēkās;
 5. Īstenotas publicitātes aktivitātes par pieejamajiem pakalpojumiem;
 6. Tiks veicināts Latvijas un Lietuvas: Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēku, darbinieku un lasītāju starpkultūru dialogs un reģionu attīstība;
 7. Jauna pieredze un prasmes bibliotekāriem un bibliotēku apmeklētājiem;
 8. Paaudžu sadarbība.

Pārrobežu sadarbība veicinās Latvijas un Lietuvas: Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēku, darbinieku un lasītāju starpkultūru dialogu un reģionu attīstību.


2. "Es nāku no Jelgavas" - tikšanās cikls ar ievērojamām personām, kas nāk no Jelgavas


Atbalstīja - Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas     pilsētas    bibliotēku

Pieprasītā summa – 520 EUR

Piešķirtā summa  450 EUR

 

Projekta mērķis: radīt iespēju Jelgavas iedzīvotājiem un citiem interesentiem, dažādās vecuma grupās, apmeklēt bezmaksas sarunu ciklus ar cilvēkiem, kuru personības tapšanā Jelgavai ir bijusi būtiska loma, tādējādi veicinot piederības sajūtu pilsētai un iedvesmojot ikvienu attīstīties un augt kā personībai.

 

Projekta paredzamie rezultāti: vietējai sabiedrībai noorganizētas četras tikšanās ar projektā iesaistītajām personībām, liekot uzsvaru uz viņu izaugsmes attīstību un Jelgavas, kā dzimtās pilsētas vietu tajā; Jelgavas iedzīvotājiem un citiem interesentiem tiks sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku; Pieaugs Jelgavas pilsētas bibliotēkas apmeklētāju skaits; Veicināta piederības sajūta pilsētai un interese par notiekošo vietējā sabiedrībā.


3. "Sienas, kas runā" - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas".


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu.

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies projektā.

 

UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" uzdevumi:

 • veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņas lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai;
 • pilnveidot metodiskās zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā;
 • veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas prasmju pilnveidi, zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu starppaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā.

"Stāstu bibliotēkas" tīmekļvietne: www.stastubibliotekas.com

 


 

4. Erasmus + programmas Stratēģiskās partnerības projekts "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās"


Atbalstīja – Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta līderis – Informācijas Sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija)

Projekta partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs (Latvija), Lietuvas Nacionālā bibliotēka (Lietuva), Oplanne pašvaldība (Norvēģija), Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Stichting lezen & schrijven, Holande un Beļģija)

Projekta īstenošanas laiks – 09.2015.– 08.2018.

Projekta finansējums – 300 853 EUR


Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieces Viktorija Agafonova, Olga Spirta un Klinta Kalnēja iesaistījās izstrādāto materiālu testēšanā.

 

Projekta aktivitātes: 

 • Ziņojuma "Apmācību eksperimenti Eiropas bibliotēkās" izstrāde, kurā tiks analizēti līdz šim brīdim īstenoties pieaugušo apmācību projekti bibliotēkās projekta dalībvalstīs un veiksmīgā pieredze visā pasaulē.
 • Projekta partneru pārstāvju dalība 4 apmācību pasākumos (Polijā, Novēģijā, Lietuvā un Latvijā), kas nodrošinās dziļāku izpratni par bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projektiem dalībvalstīs.
 • Mācību materiāla komplekta bibliotekāriem un citiem vietējo kultūras iestāžu izglītotājiem izstrāde, ko veidos: multikulturāls, inovatīvs un radošs bibliotēku modelis; māteriāls pašmācībai; scenārijs pieaugušo aktivitāšu organizēšanai; 4 nacionālo semināru (Polijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā) un 3 starptautisko konferenču (Polijā, Lietuvā un Latvijā) organizēšana ar mērķi izplatīt un popularizēt projekta ietvaros radītos materiālus un resursus.

 

Projekta rezultāts: bibliotekāri un citi vietējo kultūras iestāžu izglītotāji saņems komplektu ar dažādām apmācības iespējām, kas veicinās motivāciju paaugstināt kvalifikāciju un īstenot dažādas apmācību aktivitātes pieaugušajiem. Bibliotēku un vietējo kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā mācību piedāvājuma palīdzību varēs attīstī jaunas, radošas un uzņēmējdabību orientētas prasmes un multikulturālas un sociālas kompetences. Tiks veicināta arī pilsoniskā iesaiste vietējās kopienās.

 

Vairāk par projektu: www.kis.gov.lv/projekti

 

Īstenotie projekti