Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekti

Aktuālie projekti


"Zenit stāsti"


Projekta iesniedzējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Projekta partneri – UNESCO Latvijas Nacionālo komisija, Jelgavas pilsētas bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

Projektu finansē British Council pārstāvniecība Latvijā People to People Cultural Engagement programmas ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks – 01.08.2020.–07.02.2020.

 

Projekta mērķis ir veicināt 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gs. 60.–80. gados. Tā ietvaros jaunieši tiek aicināti uzrunāt radiniekus (vecāki, vecvecāki, krustvecāki un citi), kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viņu atmiņu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros.

 

Projekta rezultātā iegūtie foto materiāli tiks digitalizēti, tādējādi gan papildinot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju “Zudusī Latvija”, gan saglabājot vērtīgus un interesantus stāstus nākamajām paaudzēm.

 

Katrā pilsētā (Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī) ir plānoti divi stāstu vakari, kuros tiksies projekta dalībnieki, lai izstāstītu savus stāstus un dalītos ar piedzīvoto pirms 50 gadiem. Kopā būšana, stāstu klausīšanās un diskusijas veicinās piederības sajūtu Latvijai un liks cilvēkiem aizdomāties par to, kāda bija dzīve 60.–80. gados un kāda tā ir tagad. 


 

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" (angļu val. Development of innovative library solutions for different generations in the border regions


Projekta akronīms - Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm (angļu val. - Self-service libraries for different generations)

Atbalsta - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta finansējums 585 262.94 euro

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (ERDF) - 497 473.48 euro

Projekta partneri Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka

Vadošais partneris, projekta iesniedzējs Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas laiks  01.05.2017.31.08.2019.

 

Projekta galvenā ideja  Modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi, iesaistoties jaunās un interesantās spēlēs. Šauļu pilsētas bibliotēkā izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības sistēmu. Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017.31.08.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.


Projekta mērķis ir modernizēt bibliotekāros pakalpojumus un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinot lietotāju skaita palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi.

 

Rezultāti

 1. Uzlabota bibliotēku pakalpojumu efektivitāte, ieviešot mūsdienīgas pašapkalpošanās iekārtas Jelgavas, Liepājas un Šauļu publiskajās bibliotēkās.
 2. Uz klientu orientēti bibliotēkas pakalpojumi – pielāgoti visdažādākajām mērķauditorijām, vērsti uz paaudžu sadarbību.
 3. Realizēta ciešāka bibliotēku un to apmeklētāju pārrobežu sadarbība.

Projekta ieguvumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā

 • Bibliotēkas pakalpojumu modernizācija, ieviešot jaunus pašapkalpošanās risinājumus – drošības vārti, pašapkalpošanās iekārta, grāmatu nodošanas kaste.
 • Interaktīvā spēle dabaszinātnēs.
 • Brīvprātīgo jauniešu jeb “zināšanu vēstnešu” piesaiste bibliotēkai – “Mācīties vienam no otra” (“Learn from each other”) pieejas izveide paaudžu sadarbībai.
 • “Ģimenes sadarbojas un mācās” (“Families interact & learn”) – bibliotēka kā vieta ģimenēm. Tradicionāli un inovatīvi sarīkojumi un aktivitātes ģimenēm.
 • Jaunas loģisko domāšanu, pasaules izzināšanu, radošumu un jaunradi veicinošas galda spēles bibliotēkās.
 • Pieredzes un labās prakses apmaiņa starp publisko bibliotēku un citām valsts un pašvaldību institūcijām, tādējādi paaugstinot visu iesaistīto pušu pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Pārrobežu sadarbība veicinās Latvijas un Lietuvas: Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēku, darbinieku un lasītāju starpkultūru dialogu un reģionu attīstību.

 

Projekta tīmekļvietne: selfservicelibraries.mozello.lvLasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās - "Pūcītes skola Jelgavā"

Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts".

Atbalstīja - Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas     pilsētas    bibliotēku

Pieprasītā summa – 1250 EUR

Piešķirtā summa  500 EUR


Projekta mērķis: organizēt nodarbību ciklu trīsgadīgiem bērniem un viņu vecākiem, lai ar radošām aktivitātēm jau no agrīna vecuma veicinātu bērnu interesi par lasīšanu, bibliotēkas apmeklēšanu, kā arī sniegtu iespējas ikvienam iegūt pieeju kvalitatīvai literatūrai un zināšanām.


Rezultāti: Projekts veicinās lasīšanas paradumu attīstību Jelgavas pilsētā, kā arī nodrošinās vienlīdzīgas izglītošananās un attīstības iespējas ikvienam bērnam.

 


 

ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “Youth is stranger than fiction” (“Jaunieši košāki par iztēli”)

Finansē – ERASMUS +

Projekta vadošais partneris – Šauļu apriņķa Povila Višinska publiskā bibliotēka 

(Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka)

Projekta partneri - Jelgavas pilsētas bibliotēka, Tallinas Centrālā bibliotēka

Projekta finansējums – 11 856,00 EUR

Jelgavas pilsētas bibliotēkas finansējuma daļa – 3 952 EURO

 

Projekta mērķis ir sniegt bibliotekāriem nepieciešamās zināšanas un paplašināt redzeslauku par to, kā sadarboties, informēt un strādāt ar jauniešiem neformālās izglītības kontekstā.

Projekta uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

 1. Noteikt galvenos kvalifikācijas komponentus darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem bibliotēkās, un izveidot apmācību kursu bibliotekāriem.
 2. Sniegt bibliotekāriem plašāku un daudzveidīgāku skatījumu uz piedāvājamo pakalpojumu dažādību, kas paredzēti jauniešu kopienām un sabiedrībā kopumā.
 3. Iepazīstināt bibliotekārus ar galvenajām zināšanām par mūsdienu jauniešiem un to vajadzībām, pielietojot novatoriskus un adaptīvus neformālās izglītības un informācijas pakalpojumu attīstības līdzekļus.

Projekta ietvaros tiks organizēti bibliotekāru apmācību kursi, kuru programma būs pielāgota jaunu zināšanu un prasmju, kompetenču apguvei darbā ar jauniešu mērķauditoriju.


Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nodrplus projekts "Promotion of Adult Information Literacy - Iceland libraries experience" ("Pieaugušo informācijpratības veicināšana - Islandes bibliotēku pieredze").

Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Reykjavik City Library (Reikjavīkas Pilsētas bibliotēka)

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2019.–31.10.2021.

Pieprasītā summa – 1640 EUR

Piešķirtā summa – 1640 EUR

 

Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par Islandes publisko bibliotēku informācijpratības pakalpojumiem un izglītojošajām aktivitātēm pieaugušo mērķauditorijai.

Projekta plānotie rezultāti: attīstīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar dažādām mērķauditorijām, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Reikjavīkas publisko bibliotēku Islandē. Iegūtu jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpojumiem informācijpratības veicināšanā.


"Sienas, kas runā" - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas".


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu.

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies projektā.

 

UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" uzdevumi:

 • veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņas lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai;
 • pilnveidot metodiskās zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā;
 • veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas prasmju pilnveidi, zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu starppaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā.

"Stāstu bibliotēkas" tīmekļvietne: www.stastubibliotekas.com


Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

 

Programmas finansējums: Programmas valsts finansējums veido 35% no programmas nodrošinājuma, tādēļ tāpat kā citus gadus ceram uz vietējo bibliotēku, pašvaldību, individuālu sponsoru, skolu atbalsta biedrību un citu nevalstisko organizāciju atbalstu, kam rūp, lai lasītājs varētu iepazīties ar aktuālu literatūru un iesaistītos valsts mēroga lasīšanas veicināšanas kampaņā.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiālbibliotēkas bērnu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka katru gadu iesaistās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" lasōšanas veicināšanas programmā.

 

Vairāk par lasīšanas veicināšanas programmu lasi: www.lnb.lv un lasāmkoks.lv

 

 

 

Īstenotie projekti