Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekti

Aktuālie projekti


Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" (angļu val. Development of innovative library solutions for different generations in the border regions


Projekta akronīms - Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm (angļu val. - Self-service libraries for different generations)

Atbalsta - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta finansējums - 585 262.94 euro

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (ERDF) - 497 473.48 euro

Projekta partneri - Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka

Vadošais partneris, projekta iesniedzējs - Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas laiks - 2017.gada 1.maijs līdz 2019.gada 31.augusts

 

Projekta galvenā ideja - Modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi, iesaistoties jaunās un interesantās spēlēs. Šauļu pilsētas bibliotēkā izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības sistēmu. Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017. – 31.08.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.


Projekta mērķis - modernizēt bibliotekāros pakalpojumus un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinot lietotāju skaita palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi.

 

Rezultāti

1. Uzlabota bibliotēku pakalpojumu efektivitāte, ieviešot mūsdienīgas pašapkalpošanās iekārtas Jelgavas, Liepājas un Šauļu publiskajās bibliotēkās.

2. Uz klientu orientēti bibliotēkas pakalpojumi – pielāgoti visdažādākajām mērķauditorijām, vērsti uz paaudžu sadarbību.

3. Realizēta ciešāka bibliotēku un to apmeklētāju pārrobežu sadarbība.

 

Projekta ieguvumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā

  • Bibliotēkas pakalpojumu modernizācija, ieviešot jaunus pašapkalpošanās risinājumus – drošības vārti, pašapkalpošanās iekārta, grāmatu nodošanas kaste.
  • Interaktīvā spēle dabaszinātnēs.
  • Brīvprātīgo jauniešu jeb “zināšanu vēstnešu” piesaiste bibliotēkai – “Mācīties vienam no otra” (“Learn from each other”) pieejas izveide paaudžu sadarbībai.
  • “Ģimenes sadarbojas un mācās” (“Families interact & learn”) – bibliotēka kā vieta ģimenēm. Tradicionāli un inovatīvi sarīkojumi un aktivitātes ģimenēm.
  • Jaunas loģisko domāšanu, pasaules izzināšanu, radošumu un jaunradi veicinošas galda spēles bibliotēkās.
  • Pieredzes un labās prakses apmaiņa starp publisko bibliotēku un citām valsts un pašvaldību institūcijām, tādējādi paaugstinot visu iesaistīto pušu pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Pārrobežu sadarbība veicinās Latvijas un Lietuvas: Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēku, darbinieku un lasītāju starpkultūru dialogu un reģionu attīstību.

 

Projekta tīmekļvietne: selfservicelibraries.mozello.lv


Sarunu cikls, kurā rakstnieki tiekas ar saviem lasītājiem "VIŅI raksta - vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā"

Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 630 EUR

Piešķirtā summa – 480 EUR

 

Projekta mērķis: Radīt Jelgavas iedzīvotājiem interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika izmantošanu.

  

Ilgtermiņa mērķis: ar kvalitatīvu pasākumu kopumu veicināt interesi par lasīšanu un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas pilsētas bibliotēkā.


Projekta plānotie rezultāti: Organizēt sarunu ciklus, kurā piedalīsies tādi rakstnieki kā Jānis Joņevs, žurnālists Armands Puče un rakstnieks Dzintars Tilaks. 

Sarunu cikls ar latviešu autoriem veicina bibliotēkas darba rādītāju pieaugumu, vietējai sabiedrībai tiek sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, pieaug latviešu literatūras vērtība, veidojas jauni lasīšanas paradumi.


Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nodrplus projekts "Promotion of Adult Information Literacy - Iceland libraries experience" ("Pieaugušo informācijpratības veicināšana - Islandes bibliotēku pieredze").

Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Reykjavik City Library (Reikjavīkas Pilsētas bibliotēka)

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2019. – 31.08.2020.

Pieprasītā summa – 1640 EUR

Piešķirtā summa – 1640 EUR

 

Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par Islandes publisko bibliotēku informācijpratības pakalpojumiem un izglītojošajām aktivitātēm pieaugušo mērķauditorijai.

Projekta plānotie rezultāti: attīstīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar dažādām mērķauditorijām, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Reikjavīkas publisko bibliotēku Islandē. Iegūtu jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpojumiem informācijpratības veicināšanā.


Informatīvo lekciju cikls sevis pilnveidošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai "Tver dzīvi!"

 

Atbalstīja – Jelgavas Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programma

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro"

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2019. – 31.12.2019.

Pieprasītā summa – 640 EUR

Piešķirtā summa – 500 EUR

 

Projekta mērķis: pilnveidot Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa tikšanās, piedāvājot dalībniekiem noorganizēt lekciju ciklu dzīves kvalitātes uzlabošanai, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izpast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savā, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.

Projekta plānotās aktivitātes: Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa dalībnieki un citi interesenti tiks aicināti piedalīties informatīvā lekciju ciklā sevis pilnveidošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai "Tver dzīvi!". Katru mēnesi notiks 1 lekcija (kopā 3 lekciju cikls) divu stundu garumā par dažādām tēmām - sevis pilnveidošanu, saskarsmi ar apkārtējiem, rūpēm par sevi un apkārtējo dabu jeb kā dzīvot zaļi visās dzīves jomās.


"Sienas, kas runā" - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas".


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu.

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies projektā.

 

UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" uzdevumi:

  • veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņas lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai;
  • pilnveidot metodiskās zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā;
  • veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas prasmju pilnveidi, zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu starppaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā.

"Stāstu bibliotēkas" tīmekļvietne: www.stastubibliotekas.com


Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

 

Programmas finansējums: Programmas valsts finansējums veido 35% no programmas nodrošinājuma, tādēļ tāpat kā citus gadus ceram uz vietējo bibliotēku, pašvaldību, individuālu sponsoru, skolu atbalsta biedrību un citu nevalstisko organizāciju atbalstu, kam rūp, lai lasītājs varētu iepazīties ar aktuālu literatūru un iesaistītos valsts mēroga lasīšanas veicināšanas kampaņā.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiālbibliotēkas bērnu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka katru gadu iesaistās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" lasōšanas veicināšanas programmā.

 

Vairāk par lasīšanas veicināšanas programmu lasi: www.lnb.lv un lasāmkoks.lv

 

 

 

Īstenotie projekti