Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekti

Aktuālie projekti


1. Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekts "Public library services for people with disabilities" ("Publisko bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām") (2017.gads)


Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Utenas A. un M. Mišķina publiskā bibliotēka (Lietuva) (Utena A. and M. Miskiniai Public Library)

 Projekta īstenošanas laiks 1.09.2017. – 31.08.2018.

 Pieprasītā summa – 980 EUR

 Piešķirtā summa – 980 EUR

 

Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par ārvalstu publisko bibliotēku pakalpojumiem un izglītības pasākumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Projekta plānotie rezultāti: attīstīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar dažādām mērķauditorijām, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Utenas A. un M. Mišķina publisko bibliotēku Lietuvā. Iegūtu jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpoumiem darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

 

2. Projekts "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" ("Development of innovative library solutions for different generations in the border region")


Atbalstīja – Eiropas Reģionālās attīstības fonds „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.gadam”

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka.

Projekta īstenošanas laiks1.05.2017. – 28.02.2019.

Projekta kopējās izmaksas – 585 262,94 EUR

Finansējums Jelgavas pilsētas bibliotēkai - 263 449,92

Finansējums Šauļu pilsētas publiskajai bibliotēkai - 222 643,68

Finansējums Liepājas Centrālajai zinātniskajāi bibliotēkai - 99 169,34

 

Projekta mērķis: bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana un klientu orientētas pieejas veidošana bibliotēku servisā, ņemot vērā visu sabiedrības paaudžu paradumus projekta pārrobežu sadarbības teritorijā.

 

Plānotie projekta rezultāti:

 1. Modernizēti bibliotēkas pakalpojumi, ieviešot pašapkalpošanās un drošības sistēmas Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas bērnu bibliotēkā;
 2. Paaugstināta personāla kapacitāte;
 3. Noorganizēts interaktīvās spēles konkurss starp projektā iesaistīto pilsētu komandām;
 4. Apmeklētāju skaita pieaugums bibliotēkā;
 5. Īstenotas publicitātes aktivitātes par pieejamajiem pakalpojumiem (preses relīzes, publikācijas, informatīvie pasākumi, u.c.)

Projekta tīmekļvietne: selfservicelibraries.mozello.lv

 

 

3. Lasi klusi, lasi skaļi! - nacionālā skaļā lasīšanas konkursa Zemgales reģionā fināls un lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2017 noslēguma pasākums Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām.


Atbalstīja – Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkām

Pieprasītā summa 422,69 EUR

Piešķirtā summa – 300 EUR

 

Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģionā finālu un "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2017 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!", lai izceltu lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavā.

 

Projekta īstenošanas gaitā: biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas Kultūras namā organizēs Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģiona finālu un lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2017 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!".

Pasākums būs kā motivātors, kas veicina bērniem interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem.


 

4. "Sienas, kas runā" - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas".

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu.

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies projektā.

 

UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" uzdevumi:

 • veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņas lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai;
 • pilnveidot metodiskās zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā;
 • veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas prasmju pilnveidi, zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu starppaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā.

"Stāstu bibliotēkas" tīmekļvietne: www.stastubibliotekas.com

 

5. Erasmus + programmas Stratēģiskās partnerības projekts "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās"


Atbalstīja – Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta līderis – Informācijas Sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija)

Projekta partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs (Latvija), Lietuvas Nacionālā bibliotēka (Lietuva), Oplanne pašvaldība (Norvēģija), Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Stichting lezen & schrijven, Holande un Beļģija)

Projekta īstenošanas laiks – 09.2015.– 08.2018.

Projekta finansējums – 300 853 EUR


Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieces Viktorija Agafonova, Olga Spirta un Klinta Kalnēja iesaistījās izstrādāto materiālu testēšanā.

 

Projekta aktivitātes: 

 • Ziņojuma "Apmācību eksperimenti Eiropas bibliotēkās" izstrāde, kurā tiks analizēti līdz šim brīdim īstenoties pieaugušo apmācību projekti bibliotēkās projekta dalībvalstīs un veiksmīgā pieredze visā pasaulē.
 • Projekta partneru pārstāvju dalība 4 apmācību pasākumos (Polijā, Novēģijā, Lietuvā un Latvijā), kas nodrošinās dziļāku izpratni par bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projektiem dalībvalstīs.
 • Mācību materiāla komplekta bibliotekāriem un citiem vietējo kultūras iestāžu izglītotājiem izstrāde, ko veidos: multikulturāls, inovatīvs un radošs bibliotēku modelis; māteriāls pašmācībai; scenārijs pieaugušo aktivitāšu organizēšanai; 4 nacionālo semināru (Polijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā) un 3 starptautisko konferenču (Polijā, Lietuvā un Latvijā) organizēšana ar mērķi izplatīt un popularizēt projekta ietvaros radītos materiālus un resursus.

 

Projekta rezultāts: bibliotekāri un citi vietējo kultūras iestāžu izglītotāji saņems komplektu ar dažādām apmācības iespējām, kas veicinās motivāciju paaugstināt kvalifikāciju un īstenot dažādas apmācību aktivitātes pieaugušajiem. Bibliotēku un vietējo kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā mācību piedāvājuma palīdzību varēs attīstī jaunas, radošas un uzņēmējdabību orientētas prasmes un multikulturālas un sociālas kompetences. Tiks veicināta arī pilsoniskā iesaiste vietējās kopienās.

 

Vairāk par projektu: www.kis.gov.lv/projekti

 

Īstenotie projekti