Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Kā kļūt par lasītāju

TIEŠSAISTĒ REĢISTRĒJIES ŠEIT!

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi (saīsināti)*

 

1. Persona, reģistrējoties Bibliotēkā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, aizpilda Lietotāja reģistrācijas karti un ar savu  
    parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un iepazīšanos ar Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumiem.

2. Personu, kura nav sasniegusi 12 gadu vecumu, reģistrē Bibliotēkā pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas un vecāka      vai likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanas iesniegšanas. Bērnu, kurš uzturas bērnu sociālās aprūpes institūcijā, Bibliotēkā var
    reģistrēt pēc šīs institūcijas galvojuma.

3. Reģistrētam Lietotājam bez maksas tiek izsniegta Lietotāja karte, kas dod tiesības izmantot Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada pašvaldību bibliotēku pakalpojumus.

4. Bibliotēkas Lietotāja karte jāuzrāda katrā Bibliotēkas apmeklējuma reizē, un karti var izmantot tikai tās īpašnieks.

5. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas. Maksas pakalpojumus (kopēšana, izdrukas u.c.) un to cenas skatīt šeit. Visi pārējie pakalpojumi ir bez maksas.

6. Iespieddarbu un/vai citu informācijas nesēju līdzņemšanai izsniedzamo vienību maksimālais skaits: 5 iespieddarbi, 10 periodiskie izdevumi. Ja Lietotājs izmanto vairāku Bibliotēkas struktūrvienību krājumus, līdzņemšanai izsniegto (t.sk. ar lietošanas termiņa pagarinājumu) iespieddarbu un/vai periodisko izdevumu kopīgais skaits nedrīkst pārsniegt 20 vienības.

7. Iespieddarbu un citu informācijas nesēju lietošanas termiņš ir 15 kalendārās dienas. Nepieciešamības gadījumā to var pagarināt, bet ne vairāk kā 5 reizes. Ja ir izveidojusies rinda, lietošanas termiņu bibliotekāram ir tiesības saīsināt līdz 14 kalendārajām dienām bez pagarināšanas iespējas. Par laikā neatdotiem izdevumiem jāmaksā kavējuma nauda 0,01 euro dienā par katru iespieddarbu.

8. Lietotājam, kurš nav nokārtojis savas saistības kādā no Jelgavas pilsētas vai Jelgavas novada pašvaldības bibliotēkām, nav
    tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus.

9. Ja pieprasītā iespieddarba vai cita informācijas nesēja bibliotēkā nav, to var pasūtīt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā un izmantot tikai lasītavā.

10. Ieejot Bibliotēkas telpās, virsdrēbes un somas, lielākas par 15x20 cm, jāatstāj Bibliotēkas garderobē vai īpaši tam paredzētā
      vietā.

11. Lietotājam aizliegts: trokšņot, ievest dzīvniekus, ienest eksplozīvas, uzliesmojošas vielas, ieročus, piegružot Bibliotēkas telpas un veikt citas darbības, kas traucē citus Lietotājus vai Bibliotēkas darbu, atrasties Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotisko un neatļautu psihotropo vielu ietekmē, atrasties Bibliotēkā, ja netiek ievērotas personīgās higiēnas prasības.

12. Garderobes numuriņa pazaudēšanas gadījumā maksa ir 1.50 euro. Lietotāja kartes nozaudēšanas gadījumā maksa par jaunas izgatavošanu ir 1.50 euro.
__________________
* NOTEIKUMI apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 22.09.2016. lēmumu Nr.12/3.


  Pilnu bibliotēkas lietošanas noteikumu tekstu lasiet ŠEIT