Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Statūti

 

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības Statūti


Rīga, 2010.gads

 

 

1.Biedrības nosaukums, emblēma un darbības vispārīgie noteikumi


1.1. Biedrības nosaukums ir „Lauku bibliotēku atbalsta biedrība", saīsināti - LBAB (turpmāk tekstā Biedrība).

1.2. Biedrībai ir sava emblēma, kuru veido pusatvērtas grāmatas attēls ar muguriņu uz augšu, virs tās darbības gads, uz grāmatas vāka attēlota Latvijas kontūra, puslokā ap grāmatu un gada skaitli uzraksts „Lauku bibliotēku atbalsta biedrība". Gada skaitlis katru gadu tiek mainīts.

1.3. Biedrība ir juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem Latvijas Republikas teritorijā, un šiem statūtiem.

1.4. Biedrībai ir tiesības savā vārdā un uz īpaša pilnvarojuma citu personu vārdā slēgt līgumus un kārtot darījumus ar jebkuru fizisku un juridisku personu, iegūt un atsavināt īpašumu, uzņemties saistības, būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā vai šķīrējtiesā.

1.5. Biedrībai ir tiesības iegūt un rīkoties ar savu īpašumu saskaņā ar Latvijas Republikas vai īpašuma atrašanās vietas tiesību aktiem.

1.6. Biedrība atbild par savām saistībām tikai sava īpašuma apjomā.

1.7. Biedrība nav mantiski atbildīga par individuālajām biedra saistībām un parādiem, tāpat kā biedrs nav atbildīgs par Biedrības saistībām un parādiem.

 

 

2.Biedrības mērķi un uzdevumi


2.1. Biedrības darbības mērķis:

     2.1.1. veicināt maznodrošināto iedzīvotāju slāņu izglītību un aktivizēšanos, sociālo integrāciju;

     2.1.2. veicināt bērnu piesaisti grāmatām, padziļināt viņu zinātkāri;

     2.1.3. veicināt mazākumtautību interesi par latviešu kultūru un Latvijas iedzīvotāju izpratni par Eiropas tautu kultūras vērtībām un savdabību, tā palīdzot Latvijai integrēties Eiropas Savienībā;

     2.1.4. reāli paplašināt novadu iedzīvotāju informatīvo lauku, palīdzot viņiem drošāk iesaistīties valsts kultūras, sabiedriskajos un politiskajos procesos un tādējādi dodot nopietnu ieguldījumu visas sabiedrības vienošanā un attīstībā;

     2.1.5. morāli un materiāli atbalstīt lauku bibliotēkas – pagastu, mazpilsētu un novadu kultūras, izglītības un informācijas centrus, cenšoties mainīt valsts un pašvaldību politiku par labu lauku iedzīvotājiem;

     2.1.6. atbalstīt nekomerciāla rakstura vērtīgu grāmatu izdošanu, kas paredzētas dāvināšanai bibliotēkām.

2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:

     2.2.1. nozīmīgi papildināt lauku bibliotēku grāmatu krājumus ar jaunāko literatūru un preses izdevumu klāstu;

     2.2.2. novados, organizējot plašus Grāmatu svētkus un citus sarīkojumus, celt grāmatu un bibliotēku prestižu; veicināt lasītprieku un izglītošanās kāri gan bērnos, gan pieaugušajos;

     2.2.3. iesaistot Grāmatu svētkos un citos sarīkojumos literātus, politiķus, veiksmīgus uzņēmējus un citus sabiedrībā aktīvus cilvēkus, attīstīt dialogu dažādo iedzīvotāju slāņu starpā un tā tuvināt atšķirīgo sociālo grupu cilvēkus.

 

 

3.Darbības metodes


3.1. Biedrības darbības mērķu un uzdevumu izpildei:

    3.1.1. katru gadu rīko akciju – visos līdzdalīgajos lauku novados organizē plašus Grāmatu svētkus, kuru ietvaros notiek grāmatu izstāde, tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un citiem literātiem, autogrāfu stundas, apgādu, avīžu un žurnālu prezentācijas, bērnu tikšanās ar iemīļoto grāmatu varoņiem, aktuālas diskusijas, iedzīvotāju „brīvais mikrofons", dažādi radošie konkursi u.c. pasākumi;

    3.1.2. Biedrība regulāri organizē literātu tikšanos ar lasītājiem un jaunu grāmatu prezentācijas ārpus Rīgas;

    3.1.3. uztur kontaktus ar lauku skolām, organizē tajās atvērtās literārās stundas, atbalsta radošos konkursus;

    3.1.4. iespēju robežās atbalsta dažādus bibliotēku sarīkojumus.

 

 

4.Biedrības darbības termiņš


4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 

5.Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana


5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, atzīst tās statūtus un regulāri maksā atbalsta maksājumus. Biedrības biedri var būt arī ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas, ja to darbība veicina Biedrības mērķu sasniegšanu.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu un izslēgšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde (turpmāk tekstā Valde).

5.3. Lai kļūtu par Biedrības biedru, Valdei ir jāiesniedz rakstisks iesniegums. Valdes priekšsēdētājs apkopo dokumentus un nedēļas laikā nodod tos izskatīšanai Valdē.

5.4. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt Biedrības biedru sapulcē (turpmāk tekstā Biedru sapulce). Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.6. Ja Valde vai Biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa un gada atbalsta maksājuma nauda Valdes noteiktajā apmērā un kārtībā. Bibliotēkas ir atbrīvotas no iestāšanās maksas.

5.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei vai nemaksājot biedra naudu. Beidzoties biedra līdzdalībai Biedrībā, viņa izdarītie maksājumi atpakaļ netiek izsniegti.

5.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja biedrs:

    5.8.1. nav nomaksājis iestāšanās vai biedra naudu;

    5.8.2. nepilda Biedru sapulces un/vai Valdes lēmumu;

    5.8.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

    5.8.4. veic darbību, kura rupji kaitē Biedrībai vai tās biedru autoritātei un interesēm;

    5.8.5. veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.10. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt Biedru sapulcei.

 

 

6.Biedrības biedru tiesības un pienākumi


6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

    6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldes institūcijās;

    6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

    6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

    6.1.4. bibliotēkām saņemt dāvinājumu, apgādiem – iepirkumu;

    6.1.5. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;

    6.1.6. brīvi izstāties no Biedrības.

6.2. Biedrības biedru pienākumi ir:

    6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un Valdes lēmumus;

    6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu un citus Biedrības noteiktos maksājumus;

    6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

    6.2.4. informēt Biedrību par savu darbību tik lielā mērā, cik tas nepieciešams Biedrības darbībai un nekaitē biedru interesēm;

    6.2.5. glabāt Biedrības un tās biedru profesionālos noslēpumus;

    6.2.6. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

 

 

7.Atbalstītāji


7.1. Biedrības atbalstītāja statusu iegūst:

    7.1.1. apgādi, kuri regulāri piedalās Biedrības sarīkojumos, savlaicīgi kārto atbalstītāju iemaksas, nodrošina noteiktu grāmatu dāvinājuma apjomu;

    7.1.2. bibliotēkas, kuras regulāri un savlaicīgi veic atbalstītāju iemaksas, aktīvi piedalās Biedrības sarīkojumos un citādi atbalsta Biedrības darbību;

    7.1.3. citas fiziskas un juridiskas personas, kuras finansiāli, informatīvi un citādi regulāri atbalsta Biedrības darbību, veicina tās mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.

7.2. Atbalstītājiem ir tiesības saņemt:

    7.2.1. apgādiem garantētu grāmatu iepirkumu;

    7.2.2. bibliotēkām – garantētu dāvinājumu;

    7.2.3. citām fiziskām un juridiskām personām – reklāmu Biedrības sarīkojumu ietvaros.

 

 

8.Biedrības struktūrvienības


8.1. Biedrības biedri var veidot teritoriālās struktūrvienības – nodaļas.

8.2. Lai izveidotu Biedrības nodaļu, vismaz pieci Biedrības biedri sasauc Biedrības nodaļas dibināšanas sapulci, ievēl vadības un revīzijas institūciju, kā arī pieņem darbībai nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai struktūrvienības nolikumu, kurā regulēta nodaļas darbība, tiesības un pienākumi, un iesniedz atbilstošos lēmumus Valdei.

8.3. Valde izskata nodaļas izveidošanas lēmumu atbilstību likumiem un Biedrības darbības dokumentiem, un pieņem lēmumu atbalstīt šādas nodaļas izveidošanu vai noraida to.

8.4. Valdes pozitīva lēmuma gadījumā tā iesniedz nodaļai reģistrācijas dokumentu un paziņo par Biedrības nodaļas izveidošanu attiecīgajai pašvaldībai un kompetentai valsts reģistru iestādei. Pēc minēto pienākumu veikšanas Biedrības nodaļa var uzsākt savu darbību.

8.5. Valdes noraidošo lēmumu var pārsūdzēt Biedru sapulcei.

8.6. Biedrības nodaļas darbību regulē tās vadības institūcijas lēmumi.

8.7. Ja Biedrības nodaļas darbības jautājums nav noregulēts vai tā regulējums ir pretrunā ar likumiem vai šiem statūtiem, tiek piemēroti Biedrības statūtu un likumu noteikumi.

8.8. Biedrības nodaļas vadītājs saskaņo ar Valdi nodaļas saimniecisko darbību. Nodaļas saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi paliek nodaļas pārziņā un tiek izlietoti tās darbības nodrošināšanai atbilstoši Biedrības mērķiem.

8.9. Biedrības nodaļas vadītājs atskaitās Valdei par teritoriālās struktūrvienības saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem un to izlietojumu. Valde nosaka atskaišu iesniegšanas formu un kārtību.

8.10. Valdei, ievērojot tiesību aktu prasības un šajos statūtos noteiktos Biedrības mērķus un darbības principus, ar savu lēmumu ir tiesības izbeigt nodaļas darbību. Jautājumu par nodaļas darbības izbeigšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot attiecīgās nodaļas vadību un dodot tai vārdu sava viedokļa paušanai. Aicināto personu neierašanās nav šķērslis Valdes lēmums pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo attiecīgās nodaļas vadībai piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes lēmumu, ar kuru tiek izbeigta nodaļas darbība, var pārsūdzēt Biedru sapulcei.

8.11. Biedrības nodaļai nav juridiskas personas tiesības.

 

 

9.Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana


9.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija, kura

    9.1.1. lemj jautājumus par Biedrības statūtu grozīšanu;

    9.1.2. ievēlē un atsauc Valdi vai atsevišķus tās locekļus;

    9.1.3. ievēl un atsauc revidentu;

    9.1.4. lemj par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

    9.1.5. lemj par citiem Biedrībai svarīgiem jautājumiem.

9.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi un ir pienākums piedalīties visiem Biedrības dibinātājiem un Biedrības biedriem. Biedru sapulces sēdi vada Valdes priekšsēdētājs, ja Biedru sapulces dalībnieki neievēl citu Biedru sapulces sēdes vadītāju. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar rakstveidā pilnvarota pārstāvja starpniecību.

9.3. Lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu pieņem Biedru sapulce, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

9.4. Kārtējo Biedru sapulces sēdi sasauc ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar Valdes priekšsēdētāja lēmumu.

9.5. Ārkārtējās biedru sapulces sēdi sasauc Valdes priekšsēdētājs uz Valdes priekšsēdētāja, Valdes, revidenta vai 1/10 daļas Biedrības biedru motivēta rakstveida pieprasījuma pamata ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas.

9.6. Valdes priekšsēdētājs nosaka Biedru sapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot 9.5. punktā minētās pieteikuma prasības.

9.7. Par Biedru sapulces sasaukšanu, tās norises vietu, laiku un darba kārtību Valde paziņo biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms Biedru sapulces norises dienas, nosūtot paziņojumu par Biedru sapulces sasaukšanu, tās norises vietu, laiku un darba kārtību ierakstītā vēstulē. Ierakstīta vēstule biedram nav jāsūta, ja šāds biedrs ir parakstījies par paziņojuma saņemšanu.

9.8. Biedru sapulces sēdi atklāj Valdes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Biedru sapulces sēdi var atklāt Biedru sēdes sasaukšanas iniciators vai tā pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi Biedru sapulces sēdi, vada to līdz Biedru sapulces vadītāja ievēlēšanai.

9.9. Biedru sapulces sēdes sākuma daļā tiek ievēlēts arī sēdes sekretārs (nepieciešamības gadījumā arī – redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

9.10. Biedru sapulces sēdes vadītāja pienākums ir precizēt reglamenta noteikumus, īpaši skaidri un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt Biedru sapulces ciklos tā, lai Biedru sapulces darbs nebūtu pārslogots.

9.11. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem.

9.12. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

9.13. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un reorganizēšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 3/4 no klātesošajiem biedriem.

9.14. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz trīs Biedrības biedri pieprasa aizklātu balsojumu.

9.15. Biedru sapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Biedru sapulces sēdes vadītājs un sēdes sekretārs.

9.16. Biedru sēdes protokolu paraksta Biedru sēdes vadītājs un sēdes sekretārs. Biedru sapulces protokoli ir Biedrības biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības atrašanās vietā.

 

 

10.Valde


10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kura tiek ievēlēta uz 5 gadiem. Valde sastāv no 7 valdes locekļiem.

10.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē, tai skaitā, bet ne tikai:

     10.2.1. ievēlēt Valdes priekšsēdētāju un savā starpā sadalīt citus pienākumus;

     10.2.2. sagatavot priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;

     10.2.3. izlemt visus būtiskos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus biedru sapulču starplaikos, vada un koordinē Biedrības darbību, izskata un apstiprina Biedrības ienākumu un izdevumu tāmi, gada finanšu plānus un atskaites par to izpildi;

     10.2.4. apstiprina Biedrības darbinieku struktūru un štatu sarakstu, nosaka darba samaksas apmēru Valdes priekšsēdētājam un darbiniekiem, kā arī piemaksas un prēmēšanas kārtību;

     10.2.5. pieņem lēmumus par Biedrības saimnieciskās darbības veikšanu;

     10.2.6. apstiprina nolikumu, kas reglamentē Biedrības darbību;

     10.2.7. pieņem lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu vai esošo biedru izslēgšanu no Biedrības.

10.3. Biedrības Valde notur sēdes vismaz četras reizes gadā. Valdes sēdes sasauc un vada tās priekšsēdētājs. Valde sasaucama arī gadījumos, kad to pieprasa vismaz 2 tās locekļi.

10.4. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 4 valdes locekļi. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 2/3 klātesošo valdes locekļu.

10.5. Biedrības Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi.

10.6. Ja kāds no Valdes locekļiem izstājas no Valdes vai tiek izslēgts, Biedru sapulce šī Valdes locekļa vietā ievēl jaunu Valdes locekli, kas pilda savus pienākumus līdz iepriekš ievēlētās Valdes pilnvaru termiņa beigām.

10.7. Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam ir pārstāvības tiesības atsevišķi. Pārējiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības kopā ar trīs Valdes locekļiem.

10.8. Par savu darbu Valde vienu reizi gadā sniedz pārskatu biedru sapulcei.

10.9. Valdes pastāvīgie locekļi, izņemot Valdes priekšsēdētāju, pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

 

11.Revidents


11.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 5 gadiem.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

11.3. Biedrības revidents:

    11.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

    11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

    11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

    11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

    11.3.5. informē Valdi un Biedru sapulci par revīzijas rezultātiem.

11.4. Revidents, ievērojot tiesību aktu prasības, veic revīziju Valdes noteiktajos termiņos un kārtībā, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Valde apstiprina Biedrības gada pārskatu un bilanci tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu.

11.6. Revidents savus lēmumus pieņem saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas reglamentē revidenta darbību, atbildību un kompetenci.

 

 

12.Mantas nodošana Biedrībai


12.1. Biedrības dibinātāji un ziedotāji nodod Biedrības naudas līdzekļus, iemaksājot tos Biedrības bankas kontā.

12.2. Ja Biedrībai tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.

12.3. Reģistrējamu kustamu lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

 

 

13.Biedrības saimnieciskā un finansiālā darbība


13.1. Biedrības līdzekļus veido:

    13.1.1. biedru iestāšanās un biedru nauda;

    13.1.2. atbalstītāju iemaksas;

    13.1.3. juridisko un fizisko personu ziedojumi;

    13.1.4. valsts, pašvaldību un citu organizāciju atvēlētie līdzekļi Biedrības darbības nodrošināšanai;

    13.1.5. biedru, atbalstītāju un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu veikšanas finansēšanai;

    13.1.6. ienākumi no saimnieciskās darbības;

    13.1.7. citi atļauti ienākumi.

13.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedru sapulces vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:

    13.2.1. mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;

    13.2.2. darbinieku algošanai;

    13.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

13.3. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild Valde, bet par kontroli – revidents.

13.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu līdz Ls 100 vērtībā.

13.5. Biedrības Valde lemj par pārējo kustamo īpašumu vērtībā virs Ls 100 iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

13.6. Biedru sapulce lemj par nekustamu īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

13.7. Ja Biedrībai nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Biedrības mērķu sasniegšanai un Biedrības administratīvajai darbībai, Valdes priekšsēdētājs organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Biedrībai un izmantoti Biedrības mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Valdes locekļiem, Valdes priekšsēdētājam, revidentam un darbiniekiem, kā arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

13.8. Biedrība veic grāmatvedības uzskaiti un lietvedību saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un Biedru sapulces norādījumiem.

 

 

14.Biedrības darbības izbeigšana, reorganizācija, citi noteikumi


14.1. Biedrība izbeidz savu darbību, ja Biedru sapulce pieņem attiecīgu lēmumu par to.

14.2. Biedrības darbība var tikt izbeigta arī citā kārtībā saskaņā ar lēmuma pieņemšanas brīdī spēkā esošo likumdošanu Latvijas Republikā.

14.3. Biedru sapulce, kas pieņem lēmumu par likvidāciju, ieceļ likvidatoru, kas veic Biedrības likvidāciju atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai Latvijas Republikā.

14.4. Biedrība tiek reorganizēta atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai Latvijas Republikā.

 

Šie statūti sastādīti, apstiprināti un parakstīti Biedru sapulcē Rīgā, 2010. gada 29.oktobrī, divos identiskos eksemplāros latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

 

Biedrības valde:

Laima Brikmane, Viesturs Serdāns, Dzintra Punga, Māra Svīre-Kaijaka, Juris Visockis, Jānis Leja