Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Bibliotekāru ētikas kodekss

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu profesionālās ētikas kodekss

 

Kodeksa mērķis ir apliecināt bibliotekāra profesijas ideālus, principus un pamatnostādnes demokrātiskas un cilvēktiesību ievērošanā balstītas sabiedrības attīstībā. Ar šo kodeksu Latvijas bibliotekārs izsaka gatavību nodrošināt katras personības tiesību respektēšanu, intelektuālās brīvības aizsargāšanu, informācijas brīvības nodrošināšanu personības un sabiedrības pozitīvai attīstībai. Ētikas kodekss ietver visiem bibliotekāra profesijas pārstāvjiem ieteicamos standartus. Kodeksu iespējams izmantot ētiska rakstura problēmu apspriešanai un konkrētu risinājumu meklējumiem Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā.

Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām un ar bibliotēkas darbu reglamentējošiem dokumentiem.

 

1. Bibliotekārs izturas ar cieņu pret savu profesiju, apzinās tās vērtību, ir tolerants pret klientiem un kolēģiem, darbā ievēro vispārpieņemtās ētiskās un estētiskās normas.

2. Bibliotekārs ar savu profesionālo darbību un izturēšanos veicina profesijas attīstību un paaugstina profesijas prestižu sabiedrībā.

3. Bibliotekārs izrāda lojalitāti un uzticību bibliotēkai, tās politikai un darbības principiem.

4. Bibliotekārs neizmanto viņam pieejamos informācijas avotus un tehniskos resursus savtīgiem nolūkiem.

5. Bibliotekārs nodrošina konfidencialitāti un individuālo lietotāju personas datu neaizskaramību, kā arī ievēro to attiecībā uz izmantotajiem informācijas avotiem.

6. Bibliotekārs piedāvā augstvērtīgu, profesionālu apkalpošanu, lai apmierinātu visu sabiedrības grupu informacionālās vajadzības.

7. Bibliotekārs glabā bibliotēkā esošos informācijas resursus un veicina to aktīvu izmantošanu.

8. Bibliotekārs izvēlas un piedāvā informāciju bez informācijas avotu cenzūras, bez reliģisku, politisku, dzimuma, sociālas, seksuālās orientācijas, rasu piederības diskriminācijas, ievērojot bibliotēkas misiju, mērķus, uzdevumus un informācijas komplektēšanas politiku.

9. Bibliotekārs atbalsta un veicina vārda, informācijas izplatīšanas un saņemšanas brīvību, respektē intelektuālā īpašuma tiesības.

10. Bibliotekārs nodrošina augsta līmeņa pakalpojumus, sniedzot lietotāja vajadzībām atbilstošu un objektīvu atbildi uz katru lietotāja jautājumu, izturoties ar cieņu pret bibliotēkas lietotāja pieprasījumu.

11. Bibliotekārs izvairās no situācijām, kur personiskās intereses varētu nonākt konfliktā ar bibliotēkas lietotāju, kolēģu vai darba devēja interesēm.

12. Bibliotekārs godprātīgi, objektīvi un taisnīgi izturas pret saviem klientiem un kolēģiem, sadarbības partneriem un organizācijām, izvairoties no interešu konflikta.

13. Bibliotekārs atbalsta un aktīvi darbojas profesionālajās organizācijās un asociācijās.

14. Bibliotekārs piedalās profesionālā darba pilnveidošanā, kas orientēts uz profesionālo izaugsmi.

15. Bibliotekārs rūpējas par tādu personisko kvalitāšu izkopšanu, kas sekmē viņa personības attīstību un profesionālo kapacitāti.

16. Bibliotekārs strādā saskaņā ar profesijas standartiem.

17. Bibliotekārs attīsta analītiskās, organizatoriskās, komunikatīvās, konfliktu risināšanas prasmes, neradot sev pašreklāmu.

18. Bibliotekārs izturas ar cieņu attiecībās pret saviem kolēģiem un viņu darbu, izvairās no darbībām, kas var kaitēt kolēģu savstarpējām attiecībām.

19. Bibliotekāri nedrīkst savstarpējos konfliktus un nesaskaņas risināt publiski, vai ārpus Jelgavas pilsētas bibliotēkas, īpaši, ja tas skar trešās personas un to intereses un tiesības.